Unified Patent Court (UPC) och Unitary Patent (UP) – En ny patentscen i Europa

Snart träder ett nytt patentsystem i kraft i Europa. Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna i samband med detta skifte.

Brann’s team av European Patent Litigators står redo att hjälpa dig!

Ett helt nytt system för patent i Europa som ger möjlighet till patentskydd i flertalet av EU-länderna via ett enda patent, så kallat europeiskt patent med enhetlig verkan (Unitary Patent, UP). UP kompletteras av en helt ny enhetlig patentdomstol (Unified Patent Court, UPC). UPC kommer att hantera ett antal olika förfaranden, t ex rörande intrång och ogiltighetsförklaringar av klassiska europeiska patent, enhetspatent och tilläggsskydd (SPC). Syftet med denna förändring är framför allt att minska kostnaderna för patent i Europa samt öka den legala säkerheten för både patentinnehavare och tredje part. Den legala grunden för UPC är två EU-förordningar och ett domstolsavtal, Unified Patent Court Agreement, UPCA. UPCs arbetssätt inklusive riktlinjer återfinns i Rules of Procedures, RoP.

Från den första juni i år blir det möjligt att få ett utställt UP. Samma dag blir UPC aktiv. Eftersom UPC kommer att få jurisdiktion över både UP och de klassiska europeiska patenten och ansökningarna (redan beviljade och framtida beviljade) kommer det att under en period om minst 7 år finnas möjlighet att undanta klassiska europeiska patent och patentansökningar från UPCs jurisdiktion. Ett UP kan däremot aldrig undantas från UPCs jurisdiktion. Man kan redan nu begära att tidigare beviljade europeiska patent eller europeiska patentansökningar skall undantas från UPCs jurisdiktion.

Det europeiska patentverket kommer precis som idag att granska och bevilja europeiska patentansökningar. När patent beviljas kan man sedan välja om man vill ha ett UP eller ett klassiskt europeiskt patent i de länder som har ratificerat UPCA. I övriga länder som inte ratificerat UPCA måste man precis som tidigare välja ett klassiskt europeiskt patent, vilket måste valideras i de länder som kräver detta genom översättning av hela eller delar av patentet och sedan betala årsavgifter till varje nationellt patentverk. Väljer man ett UP så gäller patentet de länder som ratificerat UPC och man behöver bara betala en årsavgift för sitt UP. Årsavgiften för ett UP motsvarar årsavgiften för ett patent i de fyra länder där flest klassiska europeiska patent traditionellt valideras. Detta gör att det blir markant billigare att välja ett UP om du vill ha skydd i många länder.

I dagsläget har 17 EU-länder ratificerat överenskommelsen om UPC (UPCA). Ytterligare sju EU-länder har signerat överenskommelsen men ännu inte ratificerat den. Tre länder, Spanien, Kroatien och Polen, har valt att helt ställa sig utanför.

Ett UP passar dig som vill ha möjlighet att få skydd i många länder till en mycket lägre kostnad än idag. Att driva en patentprocess vid UPC kommer troligen också att bli billigare och gå snabbare än att som idag bedriva parallella processer vid nationella domstolar. Som patentinnehavare riskerar man å andra sidan även att förlora patentskyddet i alla deltagande länder i en enda process. Huruvida man vill utnyttja den nya möjligheten till ett UP eller låta sina klassiska europeiska patent hanteras av UPC är viktiga strategiska beslut där många faktorer påverkar vad som är bäst för just din verksamhet.

Om du inte vill att eventuella tvister rörande dina befintliga europeiska patent ska hanteras av UPC kan du begära att dessa undantas från UPCs jurisdiktion (så kallad opt-out). Vi rekommenderar att detta i så fall görs före den första juni i år för att undvika att en motpart hinner starta en tvist vid UPC. I annat fall behöver du inte göra något alls just nu. Även om du har begärt att ett europeiskt patent ska undantas UPCs jurisdiktion kan du välja att föra in det under UPCs jurisdiktion igen så länge ingen tvist har inletts vid en nationell domstol. När du får framtida europeiska patent beviljade kommer du behöva ta beslut om du vill ha ett UP. Om du inte väljer ett UP utan istället ett klassiskt europeiskt patent i UP-staterna kommer du behöva bestämma om du vill att en eventuell tvist ska hanteras av UPC eller nationella domstolar (opt-out). Ifall du har en europeisk patentansökan som är nära att beviljas just nu finns det möjlighet att skjuta upp beviljandet till efter att systemet startat.

Brann har ett stort team med auktoriserade European Patent Litigators med olika tekniska kompetenser som kan företräda dig inför UPC och som också kan hjälpa dig med all typ av strategisk rådgivning kring UP och UPC.

Camilla Mörch
Camilla MörchEuropean Patent Litigator
Annika Unge
Annika UngeEuropean Patent Litigator
Joakim Wihlsson
Joakim WihlssonEuropean Patent Litigator
Nils Sjöberg
Nils SjöbergEuropean Patent Litigator
Harriet Allee
Harriet AlleeEuropean Patent Litigator
Lennard Mooij
Lennard MooijEuropean Patent Litigator
Kasper Öberg
Kasper ÖbergEuropean Patent Litigator