Unified Patent Court (UPC) och Unitary Patent (UP) – En ny patentscen i Europa

Ett nytt patentsystem trädde i kraft i Europa den 1 juni 2023. Nedan finner du svar på de vanligaste frågorna i samband med detta skifte.

Brann’s team av European Patent Litigators står redo att hjälpa dig!

Ett helt nytt system för patent i Europa som ger möjlighet till patentskydd i flertalet av EU-länderna via ett enda patent, så kallat europeiskt patent med enhetlig verkan (Unitary Patent, UP). UP kompletteras av en helt ny enhetlig patentdomstol (Unified Patent Court, UPC). UPC kommer att hantera ett antal olika förfaranden, t ex rörande intrång och ogiltighetsförklaringar av klassiska europeiska patent, enhetspatent och tilläggsskydd (SPC). Syftet med denna förändring är framför allt att minska kostnaderna för patent i Europa samt öka den legala säkerheten för både patentinnehavare och tredje part. Den legala grunden för UPC är två EU-förordningar och ett domstolsavtal, Unified Patent Court Agreement, UPCA. UPCs arbetssätt inklusive riktlinjer återfinns i Rules of Procedures, RoP.

Den första juni 2023 blev det möjligt att få ett utställt UP. Samtidigt öppnade även UPC sina dörrar. Eftersom UPC inte bara har jurisdiktion över UP utan även över redan beviljade och framtida klassiska europeiska patent och pågående ansökningar, kommer det att under en övergångsperiod på minst 7 år finnas möjlighet att begära undantag av klassiska europeiska patent och patentansökningar från UPCs jurisdiktion (genom en så kallad ”opt-out”). Ett UP kan däremot aldrig undantas från UPCs jurisdiktion.

Det europeiska patentverket kommer precis som tidigare att granska och bevilja europeiska patentansökningar. När patent beviljas kan man sedan välja om man vill ha ett UP eller ett klassiskt europeiskt patent i de länder som har ratificerat UPCA. I övriga länder som inte ratificerat UPCA måste man precis som tidigare välja ett klassiskt europeiskt patent, vilket måste valideras i de länder som kräver detta genom översättning av hela eller delar av patentet och sedan betala årsavgifter till varje nationellt patentverk. Väljer man ett UP så gäller patentet de länder som ratificerat UPC och man behöver bara betala en årsavgift för sitt UP. Årsavgiften för ett UP motsvarar årsavgiften för ett patent i de fyra länder där flest klassiska europeiska patent traditionellt valideras. Detta gör att det blir markant billigare att välja ett UP om du vill ha skydd i många länder.

I dagsläget har 17 EU-länder ratificerat överenskommelsen om UPC (UPCA). Ytterligare sju EU-länder har signerat överenskommelsen men ännu inte ratificerat den. Tre länder, Spanien, Kroatien och Polen, har valt att helt ställa sig utanför.

Ett UP passar dig som vill ha möjlighet att få skydd i många länder till en mycket lägre kostnad än idag. Att driva en patentprocess vid UPC kommer troligen också att bli billigare och gå snabbare än att som idag bedriva parallella processer vid nationella domstolar. Som patentinnehavare riskerar man å andra sidan även att förlora patentskyddet i alla deltagande länder i en enda process. Huruvida man vill utnyttja den nya möjligheten till ett UP eller låta sina klassiska europeiska patent hanteras av UPC är viktiga strategiska beslut där många faktorer påverkar vad som är bäst för just din verksamhet.

Om du inte vill att eventuella tvister rörande dina befintliga och framtida europeiska patent ska hanteras av UPC kan du under en övergångsperiod begära att dessa undantas från UPCs jurisdiktion (opt-out). En opt-out gäller under patentets hela livslängd. Även om du har begärt att ett europeiskt patent ska undantas UPCs jurisdiktion kan du välja att föra in det under UPCs jurisdiktion igen (en gång) så länge ingen tvist har inletts vid en nationell domstol. När du får framtida europeiska patent beviljade kommer du behöva fatta ett beslut om du vill ha ett UP eller ett klassiskt europeiskt patent i de deltagande staterna. Om du väljer ett UP kommer eventuella tvister alltid hanteras av UPC medan om du väljer ett klassiskt europeiskt patent kan du välja om du vill att eventuella tvister ska hanteras av UPC eller av nationella domstolar (genom att göra en opt-out från UPC).

Brann har ett stort team med auktoriserade European Patent Litigators med olika tekniska kompetenser som kan företräda dig inför UPC och som också kan hjälpa dig med all typ av strategisk rådgivning kring UP och UPC.

Camilla Mörch
Camilla MörchEuropean Patent Litigator
Annika Unge
Annika UngeEuropean Patent Litigator
Joakim Wihlsson
Joakim WihlssonEuropean Patent Litigator
Nils Sjöberg
Nils SjöbergEuropean Patent Litigator
Harriet Allee
Harriet AlleeEuropean Patent Litigator
Lennard Mooij
Lennard MooijEuropean Patent Litigator
Kasper Öberg
Kasper ÖbergEuropean Patent Litigator