Ekonomi

Att arbeta med Brann – affärsvillkor

Utdrag ur BRANN ABs affärsvillkor

Kostnader som uppkommer i samband med till exempel handläggning av patent- och varumärkesärenden kan vara svåra att bedöma på förhand, dels beroende på det enskilda ärendets karaktär och komplexitet och dels beroende på svårigheten att uppskatta tidsåtgången och övriga insatser som krävs för fullföljandet av uppdraget.

Det är kundens ansvar, innan uppdraget ges, att begära information av Brann för att kunna bedöma alla kostnader som kan komma upp i samband med genomförandet av uppdraget.

Debiteringsregler

För varje enskilt uppdrag debiteras nedlagda kostnader fördelade på följande tre kostnadsslag i enlighet med gällande prislista:

1. Administrationsarvoden (t ex uppläggnings- och bevakningsarvoden)
2. Timarvoden
3. Utlägg

Offerter och kostnadsuppgifter

Offerter och kostnadsuppskattningar lämnas på särskild begäran. Offerter med fast pris kan enbart lämnas för uppdrag där samtliga kostnader kan fastställas i förväg. Fast pris kan dock enbart gälla de kostnadsslag som helt kan påverkas av Brann.

Kompletta dokument

Fördjupad läsning om villkoren finns i de pdf-dokument som du kan hämta genom att klicka på länkarna nedan:

Att samarbeta med BRANN AB

Att samarbeta med BRANN AB – förkortad version

Svenska Patentombudföreningens Allmänna Uppdragsvillkor AU20