Tilläggsskydd

Ett tilläggsskydd kan förlänga ett patentskydd för en produkt som omfattas av ett patent med upp till 5 år. Normalt uppgår ett patentskydd till 20 år efter patentansökans inlämnande.

Ett tilläggsskydd kan erhållas där ett marknadsgodkännande har utfärdats för en produkt som skyddas av ett patent som är i kraft och där ett tilläggsskydd inte tidigare har utfärdats för denna produkt.

Tilläggsskyddets längd beräknas med utgångpunkt från tidsskillnaden mellan dagen då patentansökan lämnades in och den dag då marknadsgodkännandet erhölls, och kan aldrig bli mer än 5 år.

Då tilläggsskydd inte kan erhållas förrän det finns en produkt på marknaden, det vill säga då det finns ett marknadsgodkännande för produkten, säger det sig självt att ett sådant skydd är mycket värdefullt för de läkemedelsbolag som har möjlighet att få ett sådant skydd. Varje dag med ett framgångsrikt läkemedel på marknaden är synonymt med betydande inkomster. Bolagen har ofta lagt stora finansiella resurser och tid på att forska fram och utveckla ett läkemedel, och möjligheten till kompensation för tiden som gått åt är mycket attraktiv. Det är också just för att kompensera för denna tidsåtgång och för att belöna för den nytta som nya läkemedel ger till folkhälsan som de EU-direktiv som styr när man kan erhålla ett tilläggsskydd togs fram. Då lagstiftningen som styr detta dock är relativt begränsad i dess omfattning så finns det utrymme för tolkning, vilket har lett till att många frågor angående de EU-direktiv som styr denna skyddsform har hänvisats till EU-domstolen för klargörande. Tilläggsskydd kan även erhållas för växtskyddsmedel på liknande sätt som för läkemedel.

Om du har några frågor angående tilläggsskydd, tveka inte att kontakta oss.