Patent

Från samhällets synvinkel har patenträtten det allmännyttiga syftet att främja industriell utveckling. Den som bidragit till denna utveckling med en kvalificerad uppfinning tillerkänns en ensamrätt, ett patent, för sin tekniska prestation, och ges tidsrymd att produktifiera, producera, marknadsföra och kommersialisera sin uppfinning som incitament och ekonomisk belöning.

Patent erbjuder innehavaren ett tidsbegränsat juridiskt skydd för tekniska innovationer i valda geografier. Innehavaren erhåller därmed en stabil funktionell differentiering och konkurrensfördel. Ensamrätten innebär att uppfinnaren under en viss tid kan hindra andra att kommersiellt utnyttja uppfinningen. I gengäld är han skyldig att offentliggöra denna, korrekt och fullständigt, för att ge andra möjlighet att föra den tekniska utvecklingen vidare därifrån.

Patenterbarhet – vad kan man få patent på?

För att en uppfinning ska vara patenterbar måste den uppfylla tre krav:

  • Nyhet – den måste vara absolut ny, dvs tidigare inte känd någonstans i världen.
  • Uppfinningshöjd – den ska skilja sig från teknikens ståndpunkt före ansökningsdagen och inte ligga nära till hands för en fackman på det tekniska området i fråga.
  • Industriell tillämpbarhet – den måste kunna tillgodogöras industriellt, vilket innebär att den måste ha teknisk karaktär och effekt samt vara reproducerbar.

Vill man ha patentskydd för sin uppfinning är det viktigt att man håller den hemlig fram till ansökningsdagen för att uppfylla nyhetskravet. Den som har skäl att inte söka patent för sin uppfinning bör överväga att publicera sin tekniska utveckling för att ingen annan ska kunna söka patent på samma teknik.

Från dagen för publiceringen är tekniken inte längre ny och därför inte längre patenterbar. I vissa fall kan det dock vara lämpligt att varken söka patentskydd eller publicera sin uppfinning utan istället bevara den som en affärshemlighet.

Ett patent är en nationell ensamrätt

Det finns inga ”världspatent”. Patent är nationella ensamrätter som måste sökas och betalas i varje land där man vill ha skydd. Ett svenskt patent är ett avtal med svenska staten som ger patentinnehavaren i Sverige rätt att under en tid av 20 år (det finns undantag enligt nedan) från ansökningsdagen hindra andra att utnyttja den i patentskriften definierade tekniken.

Vad innebär ett svenskt patentskydd?

Den som i Sverige yrkesmässigt utnyttjar en patentskyddad uppfinning utan tillstånd från patentinnehavaren begår intrång som kan beivras rättsligt.

Den som har ett svenskt patent är således skyddad inom landets gränser mot att någon annan utan lov utnyttjar den patenterade tekniken. Användning i länder där tekniken inte är patentskyddad kan däremot inte förhindras.

Principiella vägar att söka patent i andra länder

Den nationella vägen

Väljer man den nationella vägen, så lämnar man in ansökan direkt i varje land där man önskar få skydd och betalar vederbörliga avgifter som krävs i respektive land.

I Sverige kan man t ex börja med en svensk ansökan och sedan gå vidare i andra länder inom 12 månader från prioritetsdagen, d v s ansökningsdagen för den svenska ansökan. Varje ytterligare nationell ansökan behandlas i respektive land av den nationella patentmyndigheten där.

Vill man ha patent i ett par eller fler europeiska länder kan det vara mer kostnadseffektivt att lämna in en europeisk patentansökan vid europeiska patentverket (EPO). EPO verkar som ett centralt patentverk för många europeiska länder och beviljar europeiska patent för de stater som är anslutna.

När europeiskt patent beviljas resulterar det i en serie nationella patenträttigheter – en för varje land som ingick i den europeiska ansökan.

Den internationella vägen

Den internationella vägen kan väljas direkt eller med t ex en svensk eller europeisk ansökan som grund. Internationella ansökningar är baserade på Patent Cooperation Treaty (PCT).

Den internationella vägens PCT-ansökan leder fram till de nationella patentmyndigheterna senast 30 månader efter första patentansökan (i stället för senast 12 månader vid den nationella vägen).

På detta sätt kan man senarelägga beslutet om i vilka länder man vill söka patent. Det ger mer tid att utvärdera uppfinningens kommersiella potential och ger möjlighet att senarelägga utgifterna för utlandsansökningar.

Genom PCT-förfarandet kan man idag söka patent i ca 148 länder utifrån en internationell ansökan.

Hur länge lever skyddet?

Patent beviljas, i Sverige som i de flesta länder, för en tid av 20 år (för vissa kategorier av uppfinningar, främst läkemedel, kan patenttiden vara maximalt 25,5 år).

Patentansökan och det beviljade patentet upprätthålls genom årliga avgifter till patentmyndigheterna. När patentet gått ut kan andra inte längre hindras från att nyttja den patenterade tekniken.