Freedom-To-Operate

Innan man börjar utveckla en produkt eller sätter den på marknaden bör man först ha kontrollerat vilka rättigheter man riskerar att göra intrång i eller kan komma att bli beroende av, dvs vilken frihet man har att sälja, tillverka och marknadsföra sin produkt på de olika marknaderna.

En Freedom-To-Operate (FTO)- eller market clearence-undersökning syftar till just detta. Den innebär sökning i databaser för att hitta relevanta patent och patentansökningar och sedan analys av patenten och ansökningarna för att se om produkten hamnar innanför skyddsomfånget i någon ansökan eller patent. Dessutom måste rättslig status för de patent och ansökningar som kommer fram vid sökningen undersökas, d v s om patentet fortfarande är i kraft, eller om ansökan fortfarande pågår. FTO-undersökningen avgränsas till de geografiska områden som är aktuella för produkten eller aktiviteten. Skulle hindrande patent påträffas kanske produkten behöver ändras för att därigenom kringgå rättigheterna eller en licens kan behövas – vi ger råd i båda fallen och utför FTO-undersökningar för de marknader som är av intresse. Det behöver inte gälla en produkt som i exemplet ovan utan kan lika gärna gälla en process, metod eller tjänst.