BRANN AB – Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi informerar även om dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Målet med denna dataskyddspolicy är att följa de regler som uppställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (GDPR).

För att kunna fullgöra våra uppgifter och skyldigheter gentemot såväl kunder som personal krävs att vi behandlar viss data. Vi har för avsikt att alltid göra det med största möjliga hänsyn till din personliga integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger oss
– Person- och kontaktinformation: Namn, telefonnummer emailadress

Information som vi kan komma att samla in om dig
– Enhetsinformation: Vid besök på vår hemsida kan data rörande t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, din geografiska placering och annan information som är hänförlig till den enhet som du använder för att besöka vår hemsida samlas in om dig genom cookies (se särskilt vår Cookie-policy).

För vilka ändamål behandlar vi persondata?

Syftet med de cookies som finns på Branns webbplats är att:

  • För att uppfylla våra kontraktuella skyldigheter gentemot våra klienter,
  • Tillhandahålla och utföra våra tjänster,
  • För att kunna uppfylla de krav och skyldigheter som ankommer Brann i egenskap av arbetsgivare,
  • För att uppfylla de krav som finns enligt tillämpliga lagar och föreskrifter, exempelvis diskrimineringslagen (SFS 2008:576), och
  • För att administrera utskick av nyhetsbrev och inbjudningar.

På vilken laglig basis hanterar vi persondata?

Den övervägande delen av vår behandling är nödvändig för att fullgöra förpliktelser i avtal gentemot klienter till vilket den registrerade kan vara part, alternativt för att vidta åtgärder på uppdrag av den registrerade innan ett avtal ingåtts, se GDPR art. 6.1.b. I de särskilda fall där behandlingen inte är ett resultat av ett avtal mellan BRANN och den registrerade vilar behandlingen på den intresseavvägning som avses i art. 6.1.f.

För viss typ av behandling, särskilt sådan som är ett resultat av jobbansökningar som skickats in till oss, hanteras det med stöd av art. 6.1.c, nämligen för att fullfölja en förpliktelse som BRANN har enligt lag.

Hur länge behandlar vi din data?

Hur länge vi behandlar din data beror på för vilket syfte den aktuella informationen samlades in. Huvuddelen av data, den som behandlas på grund av avtalsmässiga åtaganden behandlas så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja våra avtalsförpliktelser och så länge det krävs enligt lag. Data som insamlats baserat på laglig förpliktelse/intresseavvägning och behandlas så länge det är nödvändigt och/eller tillåtet enligt lag. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar skyldigheter att kontrollera jävssituationer, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra BRANNs verksamhet sparas så länge det finns ett affärsförhållande. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Säkerhet

Vi vidtar såväl tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder för att behandlingen av data ska vara säker.

Dina rättigheter

Rätt att få tillgång till din data
– Den registrerade kan begära ett utdrag av den data som är hänförlig till honom/henne om personen skulle vilja veta vilken information vi har om personen, samt verifiera den. I sådant fall kommer vi att tillhandahålla dig informationen inom en rimlig tid från förfrågan.
Rätt till rättelse
– Den registrerade har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om sig själv.
Rätt att bli raderad
– Varje registrerad person har rätt att begära radering av sina personuppgifter för de fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa av uppgifterna. I dessa fall kommer vi att blockerar den information som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla de ifrågavarande legala skyldigheterna.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Myndigheter

BRANN kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan BRANN och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Tredje part

I fall det finns ett berättigat intresse, kan BRANN komma att lämna ut viss data till tredje part. Detta kommer endast att ske om det finns ett relevant och lämpligt förhållande mellan BRANN och den registrerade, så som om den registrerade är en av BRANNs klienter.

Alla personer som kan komma att få tillgång till den data som behandlas av oss är bundna av sekretessavtal med oss och/eller personbiträdessavtal med våra leverantörer/underleverantörer.

Tredje land

På grund av verksamhetens natur krävs det ibland att vi överför data till leverantörer eller underleverantörer i länder utanför EU/EES. I dessa fall kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att informationen hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Cookies

Viss data som BRANN behandlar kan vara insamlad genom så kallade cookies som placerats på vår hemsida www.brann.se. För vidare information om vilken typ av cookies vi använder oss av och i vilka syften, vänligen se vår Cookie-policy.

Kommunicera med dig

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig, skicka nyhetsbrev samt utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster t. ex. via elektroniska kommunikationskanaler och/eller via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till brann@brann.se

Kontakt

Om du har några ytterligare frågor om innehållet i denna policy eller om integritet- och dataskydd är du välkommen att kontakta oss per email till brann@brann.se eller skicka ett brev till:

Brann AB
PO Box 3690
103 59 Stockholm
SVERIGE

Denna dataskyddspolicy uppdaterades senast den 10 mars 2021.