Övriga undersökningar och bevakningar

Teknik- och konkurrentbevakning

På kundens uppdrag sätter vi upp profiler för att bevaka publicerade patent och patentansökningar inom ett specifikt teknikområde, eller för att bevaka konkurrenters patent och patentansökningar vartefter de publiceras. Vi sållar fram och rapporterar nya fynd löpande med den täthet som behövs. Teknik- och konkurrentbevakning är ofta en del av ett bolags omvärldsbevakning eller Business Intelligence och hjälper bolaget att förstå och förutse vad som sker inom tekniken, på marknaden och hos konkurrenterna.

Tillgänglighetsundersökning

En tillgänglighetsundersökning är en förundersökning för att ta reda på möjligheterna att registrera ett visst varumärke på valda marknader. Vi gör en bedömning av varumärkets registrerbarhet, eller om det tilltänkta varumärket riskerar att göra intrång i någon befintlig rättighet. Vi erbjuder och utför nationella och internationella tillgänglighetsundersökningar och redogör för om det finns någon annan som redan innehar ett identiskt eller liknande kännetecken samt för om det finns andra fallgropar.

Marknadsundersökningar

Syftet med en marknadsundersökning är oftast att visa att ett visst kännetecken inom en relevant omsättningskrets uppfattas som varumärket för de varor och tjänster som avses. Vi hjälper till att utforma och genomgöra marknadsundersökningar för att dessa senare ska kunna godtas som t ex bevismedel i en pågående tvist.

Intrångsundersökning

Vid misstänkt intrång undersöker vi om den konkurrerande verksamheten eller produkten gör intrång i kundens rättigheter. Det förutsätter en närmre analys av den konkurrerande produkten och innebär också en bedömning av huruvida produkten faktiskt gör intrång i patentet, baserat på en jämförelse av produktens särdrag å ena sidan och patentkravens lydelse å den andra.

Vid påstått intrång undersöker vi huruvida kundens verksamhet eller produkt gör intrång i ett patent som en motpart påstår, baserat på en jämförelse av produktens särdrag å ena sidan och patentkravens lydelse å den andra.

”Intrångsundersökning” är också benämningen på den undersökning som kronofogdemyndigheten i Sverige kan göra efter att tingsrätten bedömt att det gjorts troligt att intrång sker i fall med påstått intrång där talan väckts vid tingsrätten.