Miljöpolicy

BRANN erbjuder kvalificerade tjänster och rådgivning inom allt som har med immaterialrätt att göra. Företagets ambition med miljöpolicyn är att arbeta förebyggande med att minska miljöpåverkan och som utgångspunkt för företagets miljöpolicy är det svenska nationella miljömålssystemet. Att förhålla miljöpolicyn till de svenska nationella målen underlättar att välja ut de miljöaspekter som är mest väsentliga för verksamheten.

Sveriges miljömålssystemet består bland annat av 16 stycken miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till (källa: Sveriges Miljömål). De 16 miljökvalitetsmålen är följande: Begränsad klimatpåverkan, skyddande ozonskikt, grundvatten av god kvalitet, ett rikt odlingslandskap, frisk luft, säker strålmiljö, hav i balans samt levande kust och skärgård, storslagen fjällmiljö, bara naturlig försurning, ingen övergödning, myllrande våtmarker, god bebyggd miljö, giftfri miljö, levande sjöar och vattendrag, levande skogar samt ett rikt växt- och djurliv (källa: Sveriges Miljömål).

Genom ett systematiskt miljöarbete uppfyller BRANN de bindande kraven och arbetar ständigt med att förbättra miljöledningssystem för att minska vår miljöpåverkan.