Design

Utveckling och differentiering av nya produkter bygger idag ofta lika mycket på nyskapande formgivning som på uppfinningar och andra nya tekniska idéer. Producenten kan välja att särskilja sin produkt genom att lita till nya former eller att integrera ny funktionalitet med t ex färgställning, ytbeskaffenhet och materialval. Detta gäller generellt för prydnadsföremål, ornament mm.

Nyskapande formgivning är ofta en viktig särskiljande faktor för industriprodukter oavsett om nyttofunktioner, ergonomi eller ren estetik prioriteras. Industridesign har fått en allt större ekonomisk betydelse inom många industriella områden.

Vad kan skyddas?

Ett mönsterskydd kan erhållas för en produkts eller en produktdels utseende. Mönsterregistreringen täcker den formgivning som med bilder visas i ansökan. Mönster registreras både för tredimensionella föremål och för tvådimensionella utsmyckningar, s k ornament.

Mönsterskydd gäller hantverks- eller industriprodukter oavsett om det är fråga om prydnads- eller nyttoföremål, dock ej datorprogram. Mönsterrätt kan någon få endast om mönstret är nytt och särpräglat. Ett mönster anses särpräglat om en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som gjorts allmänt tillgängligt före ansökningsdagen.

Den som äger ett svenskt mönsterskydd har rätt att förbjuda annan att yrkesmässigt eller kommersiellt utnyttja mönstret inom landets gränser. Häri innefattas särskilt att tillverka, bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sverige eller använda en produkt som mönstret ingår i eller används på eller lagerhålla produkt för sådant ändamål.

Ett tidsbegränsat skydd

I Sverige gäller ensamrätten till ett mönster för en eller flera femårsperioder räknat från ansökningsdagen. Skyddet kan förlängas med ytterligare femårsperioder till sammanlagt 25 år. För reservdelar är den maximala skyddsperioden 15 år. Därefter kan vem som helst nyttja mönstret, utan tillstånd och utan ekonomisk ersättning.

Gemenskapsformgivning

Sedan den 1 april 2003 är det möjligt att med en enda ansökning, som ges in till European Union Intellectual Property Office (EUIPO) i Alicante, erhålla en mönsterregistrering som täcker hela EU. Regelverket för dessa registreringar vilar på samma rättsliga ramverk som ligger till grund för den svenska mönsterskyddslagstiftningen med den skillnaden att gemenskapsformgivningslagstiftningen erbjuder mönsterskaparen ett oregistrerat skydd som gäller i tre år från det att produkten satts på marknaden inom EU.

Internationella överenskommelser

Ensamrätten gäller för ett land. Vill man skydda samma mönster i andra länder måste ansökan om registrering inges till respektive lands myndighet inom 6 månader om prioritet ska åberopas.

Bruksmönster

I vissa länder t ex Finland, Danmark och Tyskland finns en skyddsform för tekniska idéer vid sidan av patentsystemet, ett skydd för ett s k bruksmönster, också benämnt bruksmodell eller nyttighetsmodell (Gebrauchsmuster, utility model). Denna skyddsform är avsedd för enklare konstruktioner och ger skydd åt t ex redskap och bruksföremål.

I Sverige har denna skyddsform ännu inte använts i stor omfattning. Bruksmönster vinner emellertid terräng i utlandet och utvecklingen i EU kan komma att framtvinga en omprövning av den svenska synen på bruksmönster.