Affärsvillkor

Brann är konsulter inom området för immateriella rättigheter samt utveckling och skydd av kommersiella värden. Konsultverksamheten erbjuder tjänster avseende patent, mönster, varumärkesjuridik, affärsjuridik, bolags- och firmarätt, marknadsrätt, upphovsrätt, processer, marknadskommunikation samt varumärkes- och affärsstrategier.

Allmänna affärsvillkor
I vårt dagliga arbete prioriterar vi kvalitet, kostnadseffektivitet och affärsmässighet. Därför är det viktigt att varje uppdrag preciseras noggrant och entydigt, samt att vi under uppdragets gång har en öppen kommunikation med uppdragsgivaren.

Uppdragsbekräftelse
Varje enskilt uppdrag bör bekräftas skriftligen med avseende på innehåll och omfattning. Bekräftelsen skall också innehålla en grov uppskattning av de kostnader som är förknippade med uppdragets utförande.

Debitering
Ersättning för uppdrags utförande debiteras normalt i löpande räkning, men fast pris kan avtalas beroende på uppdragets natur i det enskilda fallet.

Debiteringsregler
För varje enskilt uppdrag debiteras kostnader fördelade på följande tre kostnadsslag i enlighet med gällande prislista.

Administrationsarvoden
Administrationsarvoden debiteras som fasta belopp per ärende för att täcka de administrativa kostnader och direkta utlägg som är lika för hanteringen av alla ärenden av samma slag.

Timarvoden
Vid uppdrag utförda mot löpande räkning bör det observeras att timpriset varierar med hänsyn såväl till ärendets karaktär som krav på kompetens för att utföra uppdraget.

Utlägg
De flesta uppdrag inbegriper utlägg av varierande slag. Alla utlägg, förutom officiella avgifter till svenska myndigheter, debiteras vidare med ett påslag för att täcka Branns hanterings-, valuta- och kapitalkostnader. Utlägg som kan förekomma är till exempel:

  • Avgifter till svenska och utländska myndigheter
  • Utlägg för av Brann anlitade utländska ombud
  • Kostnader för legalisering, porto, telefax, kopiering, m m

Kostnader för resor och logi debiteras till självkostnadspris.

Offerter
Offerter lämnas på begäran vid inledningen av varje uppdrag. Fast pris avtalas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall.

Ramavtal
Avvikelser från Branns allmänna affärsvillkor måste avtalas särskilt. Särskilda villkor kan fastställas i individuella ramavtal eller i samarbetsavtal där så är önskvärt.

Fakturering
Fakturering sker per enskilt ärende med specifikation över nedlagda kostnader i enlighet med gällande pris- och avtalsvillkor. Brann förbehåller sig rätten till månadsvis delfakturering i förhållande till upplupna kostnader.

Förskottslikvid
Brann förbehåller sig rätten till förskottslikvid innan uppdraget påbörjas. Storleken på förskottslikviden sätts med hänsyn till storleken på initiala utlägg.

Beslut utan instruktion från kund
För att kunna garantera en rättssäker hantering av varje enskilt ärende, förutsätts att beslut om fullföljande av enskilda åtgärder fattas och lämnas i god tid före respektive frists utgång. I avsaknad av entydiga instruktioner från kunden, kommer Brann att fatta nödvändiga beslut på egen hand för att säkerställa att kunden inte lider rättsförluster. I ärende där kunden underlåtit att, trots begäran därom, lämna entydiga instruktioner till Brann, skall kunden ersätta Brann för utfört arbete och utlägg enligt Branns ordinarie prislista.

Betalningsvillkor
Som betalningsvillkor gäller 30 dagar netto från fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt de villkor som anges på fakturan.

Ombudsfullmakt
För genomförandet av de allra flesta uppdrag krävs en ombudsfullmakt från Kunden. Ombudsfullmakten bör utfärdas i samband med att uppdraget tas emot av Brann. Standardombudsfullmakt kan tillhandahållas av Brann.

Övriga villkor
I tillämpliga delar tillämpar vi Svenska Patentombudsföreningens Allmänna Uppdragsvillkor AU20. Vid oförenlighet mellan Branns Allmänna villkor och AU20 äger Branns Allmänna villkor företräde.