Varumärken

Varumärken är till sin ursprungliga och entydiga funktion instrument för differentiering. Registreringen av varumärken är den rättsliga grunden för deras skyddsomfång. Detta kan ha avgörande betydelse för varumärkets framtida värde, och bör därför övervägas noga. Vi ger råd beträffande det optimala skyddsomfånget och genomför den formella registreringen.

Kännetecken

Ett varumärke är ett kännetecken för att särskilja en näringsidkares varor och tjänster från en annans. Betydelsen och värdet av varumärken ökar i takt med att utbudet av likartade varor och tjänster ökar i samhället liksom betydelsen av image.

När tidsbegränsade ensamrätter såsom mönster och patent upphör kvarstår varumärket – och den image som förknippas med detta – i många branscher som det mest betydelsefulla konkurrensmedlet.

Varumärket har därför också andra funktioner förutom att ange kommersiellt ursprung, såsom t ex garanti, en funktion, en kvalitets- eller prisnivå, eller som en värdesymbol. Detta i stor utsträckning beroende på hur väl det är etablerat, inarbetat, i marknadens medvetande.

Typer av varumärken

De fyra huvudtyperna av varumärken är:

  • Ordmärken  – ett ord, t ex med anknytning till företaget, till produkten, ett rent fantasiord eller ett ord som ger associationer till produkten/tjänsten.
  • Figurmärken  – den visuella utformningen av märket, t ex en logotyp (ett ord i en speciell utformning som bildar en figur) eller en bild, en symbol, en etikett, bokstäver eller siffror som fått en säregen form.
  • Kombinationsmärken  – ord- och figurmärken som kombineras.
  • Utstyrselmärken  – en speciellt utformad förpackning, en särpräglad detalj i själva varan.

Ett varumärke får inte vara beskrivande för produkten och ange varans beskaffenhet och det får i allmänhet inte bestå av ett geografiskt namn eller annans släktnamn.

Att skapa ett bra varumärke kräver mycket arbete och bör göras med omsorg eftersom märket i regel ska kunna användas länge. När man sedan väl valt ett märke, återstår mycket arbete med att få märket skyddat på alla de marknader man tänkt sig.

Ett bra varumärke ska vara

  • Lätt att minnas
  • Särpräglat
  • Slagkraftigt
  • Internationellt gångbart

Skyddets omfång

Ett varumärke bör alltid skyddas av en registrering. Att enbart förlita sig på en inarbetningsrätt är osäkert och kan bli dyrbart. Varor och tjänster är indelade i klasser enligt ett internationellt klassificeringssystem och varumärkets skyddsomfång bestäms helt av de klasser som väljs vid registrering.

Att utöka en registrerings skyddsomfång, d v s att lägga till fler klasse i efterhand, kräver en ny ansökan.

Hur länge gäller skyddet?

Varumärken registreras, i Sverige som i de flesta länder, för en period av 10 år. Skyddet kan sedan förnyas för ytterligare tioårsperioder, i princip hur länge som helst. Man kan säga 10 år i taget – för evigt. Detta gör varumärkesskyddet särskilt värdefullt.

Man kan också få ett varumärke skyddat genom inarbetning. Detta förutsätter i regel en kombination av långvarig användning av märket och en stor kännedom om märket inom omsättningskretsen – ett skydd som kan vara lika starkt som ett registrerat skydd, men osäkerheten är betydlig.

Principiella procedurer att registrera varumärken

Nationell ansökan
Ett varumärke registreras nationellt i varje enskilt land genom att en nationell ansökan inlämnas hos landets myndighet som är ansvarig för varumärkesregistrering. I Sverige sker detta hos PRV.

EU-varumärke (EUTM)
Sedan 1996 kan man genom en enda ansökan få registrering i samtliga EU-länder. Ansökningar lämnas till myndigheten EUIPO i Alicante i Spanien och registreringar gäller alltid i alla EU-länder. En ansökan om EU-varumärke garanterar inte automatiskt en ensamrätt i alla länder. Tidigare i varje medlemsland registrerade rättigheter kan vara hinder.

Internationell ansökan
Internationell registrering, d v s en ansökan som omfattar flera länder, kan också ske enligt det s k Madridprotokollet. Till skillnad från EU-varumärket kan man enligt detta förfarande välja de länder man vill inkludera i ansökan. Ansökningar administreras genom FN-organet WIPO i Genéve.

Detta förfarande förutsätter dock att det finns en nationell varumärkesregistrering som grund. Förfarandet tillåter att i efterhand lägga till ett land i sin registrering eller att släppa ett land där t ex problem uppstått.

Att vårda ett varumärke
Ett varumärke måste användas på ett ”varumärkesmässigt” sätt i marknadsföring och marknadskommunikation. Bland annat finns risken att varumärket degenererar, d v s förlorar sin karaktär av kännetecken eller att det på annat sätt förlorar sin förmåga att förmedla avsedda associationer. Våra varumärkesspecialister ger gärna råd om vad gäller korrekt användning av ett varumärke.

® -symbolen (för registrerat varumärke) och symbolen ™ (för ej registrerat varumärke) bör användas konsekvent och i den dagliga användningen bör varumärket skilja sig från andra ord i texter och grafiska arrangemang.

Varumärken kan åldras och behöva moderniseras för att anpassas till nutidens typografi och stilideal. En sådan modernisering måste göras med stor försiktighet så att märket behåller de positiva associationer det vunnit på marknaden och bland kunderna.