Design vs Patent

– Lego-domen belyser skillnaden

Det är viktigt att skydda dina uppfinningar och idéer, men när skall man söka patent och när skall man istället registrera en design? Den aktuella Lego-domen belyser förhållandet mellan dessa former av immateriella rättigheter, IP, och accentuerar behovet av att finna rätt skyddsomfång för patent och design.

Registrerad design gentemot patent

I den immaterialrättsliga världen finns ensamrättigheter av olika slag såsom patent, design, varumärken, och upphovsrätt. Medan olika aspekter av produkter och tjänster kan skyddas av olika immateriella rättigheter, så ger kategorierna patent, design och varumärken olika och generellt icke-överlappande skydd.

Som Europapatentombud och Europadesignombud på BRANN är överväganden kring huruvida en innovation skall skyddas av ett patent eller en registrerad design en vanlig arbetsuppgift och ett vanligt ämne för diskussion med klienter. Medan ett patent ger ensamrätt för en teknisk lösning som kan implementeras i en produkt, ger en registrerad design ensamrätt för formgivningen, dvs produktens utseende. För att ytterligare särskilja patent från design är det en princip inom designlag att en design inte kan vara giltig om alla särdrag i designen enbart bestäms av den tekniska funktionen av den produkt som designen avser. Detta krav utesluter registrering av design för rent tekniska innovationer, som skall skyddas av patent.

Legos registrerade design

Lego A/S (Lego) lämnade in en ansökan för registrering av en gemenskapsdesign till Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 2 februari 2010. Designen representerades av nedan visade vyer av en produkt benämnd “building blocks from a toy building set” (sv. ”byggklossar från en leksaksbyggsats”) och registrerades som en gemenskapsdesign med nummer 1664368?0006.

Den tyska leksakstillverkaren Delta Sport Handelskontor GmbH (Delta) lämnade den 8 december 2016 in en ansökan om ogiltigförklarande av den registrerade designen. De anförde att alla särdrag av produktens utseende i designen uteslutande bestämdes av produktens tekniska funktion, dvs. att tillåta sammansättning med, och isärtagande från, de resterande klossarna i satsen. Ett ogiltigförklarande av den registrerade designen skulle kunna utsätta Lego för ökad konkurrens på marknaden för leksaksbyggsatser.

Design ogiltigförklarad

Ansökan om ogiltigförklarande av Legos registrerade design avslogs initialt av EUIPO den 30 oktober 2017. Men, som ofta är fallet inom immaterialrätt, kunde beslutet överklagas. Ett överklagande lämnades in av Delta den 5 januari 2018. Detta överklagande lyckades: den Tredje Besvärskammaren vid EUIPO upphävde den 10 april 2019 det tidigare beslutet och meddelade att den design, som registrerats av Lego, faktiskt var ogiltig eftersom alla särdrag av utseendet för Legoprodukten enbart bestämdes av den tekniska funktionen.

På liknande sätt som med patent, där kravens särdrag bestämmer skyddsomfånget för uppfinningen, hade Besvärskammaren vid EUIPO i sitt beslut också övervägt de olika särdragen hos Legoproduktens utseende. Sex särdrag identifierades och relaterade till: (i) raden av knoppar på Legoklossens övre yta; (ii) raden av mindre cirklar på klossens nedre yta; (iii) de två raderna av större cirklar på klossens nedre yta; (iv) klossens rektangulära form; (v) tjockleken på klossens väggar; och (vi) knopparnas cylindriska form. Besvärskammaren fann att all dessa särdrag enbart bestämdes av den tekniska funktionen av byggklossen, dvs att sättas samman med, och tas isär från, de resterande klossarna i satsen.

Lego överklagade i sin tur detta beslut den 19 juli 2019 till tribunalen vid Europeiska unionens domstol i Luxemburg som den 24 mars 2021 meddelade domen att den Tredje Besvärskammaren vid EUIPO felaktigt hade ogiltigförklarat designen.

Domen  T: 515/19 – Lego A/S mot EUIPO och Delta Sport Handelskontor GMBH

I domen noterade tribunalen först att enligt Artikel 8/3 av förordning 6/2002, och som ett undantag till den generella principen, kan modulära produkters mekaniska beslag utgöra en viktig del av den innovativa karaktären av modulära produkter och utgöra en större marknadsföringstillgång och skall därför vara berättigade till skydd.

För det andra noterade tribunalen att besvärskammaren vid EUIPO hade gjort fel när den identifierade särdragen i Legoproduktens utseende. I tillägg till designens sex särdrag (i)-(vi) fanns det ett sjunde särdrag, nämligen att: (vii) den aktuella klossen hade en slät yta på båda sidor om raden av fyra knoppar på den övre ytan. Genom att misslyckas med att identifiera detta särdrag hade besvärskammaren överträtt bestämmelserna i förordningen om gemenskapsdesign eftersom besvärskammaren ändå hade bestämt att alla särdrag av Legoproduktens utseende enbart bestämdes av dess tekniska funktion.

Som kan förväntas diskuterades den estetiska och den tekniska karaktären av den släta ytan på båda sidor om raden av fyra knoppar på den övre ytan av legoklossen under förhandlingarna inför tribunalen. EUIPO argumenterade för att denna yta enbart kännetecknades av avsaknaden av knoppar och därför inte var ett särdrag hos designen. EUIPO argumenterade vidare för att den släta ytan faktiskt var av teknisk karaktär eftersom det tillät byggande av olika figurer, såsom steg eller böjar, som inte var möjliga om ytterligare knoppar var närvarande. Båda argumenten misslyckades då tribunalen tvärtom ansåg att denna släta yta var ett särdrag hos legoproduktens specifika utseende.

Förhållandet mellan design och patent

Som patentombud är det en naturlig reflex att kritiskt granska och, om inte berättigat, ta bort designsärdrag, såsom former, färger eller mönster, i patentkrav. Detta beror på att sådana särdrag kan göra patentkravet både oklart och onödigt begränsat. Å andra sidan, som tydligt markeras av denna dom, måste en registrerad design för en produkts utseende av nödvändighet innefatta något särdrag som inte är tekniskt, dvs som inte enbart bestäms av dess tekniska funktion.

Denna dom påvisar de liknande överväganden som görs inför ansökan om patent eller registrering av design. Som noterat visar Legos designregistrering vyer av en legokloss ritad med svarta linjer, men utan att ange någon speciell färg, mönster eller ytstruktur på klossen. Detta liknar hur ett bra patentkrav, genom att bara omnämna de särdrag som är nödvändiga för att definiera uppfinningen och etablera patenterbarhet, ger bredast möjliga skydd för de olika implementeringarna av uppfinningen. I likhet med patent bör en ansökan om registrering av en design innefatta vyer av produkten med tillräckligt många särdrag så att designen är ny och har individuell karaktär (är särpräglad) och därigenom kan registreras. Vyerna skall dock inte innefatta särdrag som begränsar skyddsomfånget i onödan.

Slutligen visar domen, vilket ofta är fallet inom immaterialrätten, att små detaljer som lätt kan förbises fortfarande kan ha stor påverkan.

Vidare överklagande?

Tribunalens beslut kan överklagas till Europadomstolen (CJEU) vilket är högsta instans. Det återstår därför att se om denna dom får laga kraft.

Text: Nils Sjöberg

Funderar du på om din idé ska skyddas som design eller patent? Hör av dig till våra experter!

Källor:
Pressrelease nr 48/21 från Tribunalen
Full text av domen anskaffad från https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-515/19
Bilder:
Glen Carrie (Unsplash)
Gemenskapsdesign nummer 1664368?0006