2020-12-14:

Den 28 oktober 2020 höll Kristine Nilsson Wieslander på BRANN AB en utbildning för forskare inom fem olika landsting under rubriken ”Juridik för forskare del 1”. Under utbildningspasset gick Kristine igenom följande.

  •  Klinisk forskning – regelverkets utveckling och grunder
  • Nya bestämmelser i etikprövningslagen (2003:460)
  • Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet vid forskning
  • Forskningsavtal del 1 – GDPR och sekretessprövning vid utlämnande av forskningsdata.

Denna utbildning riktar sig till såväl forskande företag som till forskande sjukhus, universitet och högskolor.

I vår kommer Kristine tillsammans med patentkonsult Sara Frykstrand att hålla utbildningen ”Juridik för forskare del 2”. Detta utbildningspass kommer framförallt att behandla immateriella rättigheter till forskningsresultat i både kommersiella och akademiska forskningsstudier – forskningsavtal del 2. Här går Kristine igenom avtalsregleringar till immateriella rättigheter, samägande av rättigheter, nyttjanderättigheter, publiceringsrättigheter, lärarundantaget, ansvarsbestämmelser, beslutanderättigheter etc. Sara kommer att prata om patent, speciellt inom life science.

Om ni har intresse av att deltaga på denna kurs, vänligen kontakta Kristine Nilsson Wieslander:
e-mail: kristine.nilsson.wieslander@brann.se