2020-12-15:

Den 28 maj i år antog den Nationella folkkongressen i Kina landets nya civillag. Den nya lagen är givetvis mycket omfattande (1,260 artiklar), men särskilt relevant ur ett IP-rättsligt perspektiv är artikel 1185 som berör möjligheten för rättighetsinnehavare att söka ett så kallat straffskadestånd vid uppsåtliga intrång i immateriella rättigheter.

Ett straffskadestånd är en form av skadestånd med bestraffande syfte, som betalas av den intrångsgörande parten utöver det kompensatoriska (reparativa) skadeståndet. I Kina kommer det från och med årsskiftet att vara möjligt för rättighetsinnehavare att åberopa rätten till straffskadestånd i de fall av intrång som artikeln stipulerar, nämligen att intrånget är uppsåtligt, samt att omständigheterna i fallet anses vara ”allvarliga”. Det bör noteras att införlivandet av rätten till straffskadestånd har pågått inom mer specifika IP-rättsliga områden, såsom varumärkesrätten, i Kina sedan en tid tillbaka men genom denna ändring fastställs rätten till straffskadestånd i förhållande till IP-rättigheter i allmänhet, däribland patenträtten som inte tidigare haft denna typ av skadestånd.

Den nya civillagen ger ingen direkt indikation på vilka nivåer straffskadeståndet kan komma att landa på, men Kinas varumärkeslag stipulerar i nuläget att en summa om en till fem gånger mer än det kompensatoriska skadeståndet kan fastställas. Även det förslag om ändring av Kinas upphovsrättslag som offentliggjordes tidigare i år innehåller en bestämmelse där straffskadeståndet beräknas efter samma skala. Skalan kan jämföras med EU-domstolens uttalande om att medlemsländer i sina nationella IP-lagstiftningar kan införa bestämmelser som ger rättighetsinnehavaren rätten att i vissa intrångsfall begära ett skadestånd som är åtminstone två gånger högre än den summa som intrångsgöraren hade behövt betala om denne hade nyttjat rättigheten med givet tillstånd. Vidare kan en jämförelse göras med IP-rätten i USA där rättighetsinnehavaren i särskilda intrångsfall har möjligheten att erhålla ett skadestånd tre gånger så stort som den skada eller förlorade vinst som rättighetsinnehavaren bedöms ha åsamkats.

Till faktorer som bör beaktas för att fastställa straffskadeståndets summa i det enskilda fallet hör exempelvis huruvida det har rört sig om återkommande intrång, ond tro hos intrångsgöraren, om det förelegat ett affärsförhållande mellan rättighetsinnehavare och intrångsgöraren m.m. Detta är faktorer som sannolikt även kan komma att beaktas vid tillämpning av artikel 1185 i den nya civillagen. En mer klargörande och vägledande tolkning av tillämpningen av straffskadeståndet inom IP-rätten väntas ges nästa år av Kinas Högsta folkdomstol i ” Interpretation of Several Issues Concerning the Application of Law on Punitive Compensation for Intellectual Property Infringement”.

Introduktionen av straffskadestånd kan naturligtvis betraktas olika beroende på vilken sida av en eventuell tvist du befinner dig på, med en potentiellt utökad skadeståndssumma som utfall. Oavsett får den nya bestämmelsen betraktas som ett nytt steg i kampen mot överlagda intrång i IP-rättigheter i Kina, med en förhoppning om att respekten för immaterialrättsliga rättigheter i landet ökar.

Den nya civillagen, med den nya skadeståndsbestämmelsen inkluderad, kommer att träda i kraft den 1 januari 2021.

Vid frågor kontakta Aliona Saalo och Cecilia Arestad.