2018-02-21:

Högsta domstolen beslutade den 19 februari att inte meddela prövningstillstånd för prövning av de överklagade tidigare avgörandena från Patent- och Marknadsöverdomstolen (PMÖD) avseende korrigering av skyddstid för tilläggsskydd. Besluten från PMÖD överklagades av PRV och av en av innehavarna av tilläggskydden. I och med att prövningstillstånd ej meddelas står de överklagade avgörandena från PMÖD fast.

Under processens gång har dock avgörande från EU-domstolen i mål C-492/16 (Incyte Corporation v Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) kommit. Enligt avgörandet har innehavaren av ett tilläggskydd, med stöd av artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009, möjlighet att väcka talan [sic!] för att erhålla rättelse av den giltighetstid som har angetts för tilläggsskyddet, så länge detta inte har upphört att gälla. Följaktligen finns en möjlighet till rättelse, så länge skyddstiden inte upphört att gälla, via EU-rätten. Frågan om möjlighet till korrigering av skyddstid torde i och med ovanstående vara utagerad och klargjord i Sverige .

Om du har några frågor, kontakta Gustaf Örn eller Camilla Lidén.