2018-02-20:

Den 15 februari publicerades betänkandet ”Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott”( SOU 2018:6) av Utredningen om vissa allvarliga immaterialrättsliga intrång. Enligt utredningen står dagens straffskalor inte i proportion till de grövsta immaterialrättsliga brottens allvar och ändringar i upphovsrättslagen samt varumärkeslagen föreslås därmed.

Utredningen vill dela upp de immaterialrättsliga brotten i två svårighetsgrader, där den grövre graden, ”grovt upphovsrättsbrott” respektive ”grovt varumärkesbrott”, ska tilldelas en egen straffskala med fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vidare ges förslag på vilka omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om det är ett grovt brott. Brott av normalgraden ska medföra böter eller fängelse i högst två år.

Vidare vill man införa nya förutsättningar för allmänt åtal, genom att möjliggöra för åklagare att väcka åtal oberoende av målsägandes angivelse, samt vad gäller varumärkesintrång en utökad möjlighet att väcka åtal när detta anses påkallat från allmän synpunkt.

I syfte att stärka det brottsförebyggande arbetet vid intrångsmål föreslås slutligen att det ska bli möjligt att beslagta all slags egendom som kan förverkas enligt upphovsrättslagen och varumärkeslagen. Detta innebär att inte bara föremål kan beslagtas, utan även exempelvis domännamn som används som hjälpmedel vid vissa intrångbrott, jämför Högsta domstolens dom beträffande förverkande av domännamnet The Pirate Bay.

Utredningens förslag väntas träda i kraft 1 juli 2019.

Vid eventuella frågor vänd er till Aliona Saalo eller Hanna Thorngren

Artikel författad av Cecilia Arestad.