2016-08-19:

Från och med den 1 september 2016 inrättas Patent- och marknadsdomstolen samt Patent och marknadsöverdomstolen. Domstolarna kommer att handlägga immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsrättsliga mål och ärenden. Patent- och marknadsdomstolen kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt och Patent- och marknadsöverdomstolen en del av Svea hovrätt.

Idag är den svenska domstolsprövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden uppdelade mellan allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen.

Till följd av att mål och ärenden inom dessa områden tillhör de mest komplicerade och omfattande i svenska domstolar har det funnits ett behov av att effektivisera och höja kvaliteten på hanteringen av denna typ av mål och ärenden. Syftet med inrättandet av dessa domstolar är således att fylla detta behov.

”Vi har väntat på denna reform i tio år och nu kan vi äntligen förvänta oss enhetlighet i svensk praxis från det svenska domstolsväsendet med avseende på IP-ärenden. Detta kommer självfallet förbättra förutsägbarheten i utkomsten av immaterialrättstvister i Sverige vilket är till fördel för våra klienter”, säger Omar Baki på Brann som har över tjugo års erfarenhet av tvistelösning inom immaterialrätt.

Branns erfarna IP-jurister kommer fortsätta att representera klienter vid de nya domstolarna.

Om du har några frågor angående reformen av det svenska domstolsväsendet, vänligen kontakta Omar Baki, Partner på Brann.