2024-06-05:

Den 31 maj 2024 deponerade Rumänien sitt ratifikationsinstrument och kommer att ansluta sig till avtalet om den enhetliga patentdomstolen (UPCA) den 1 september 2024.

Rumänien är det 18:e landet som ratificerar avtalet om den enhetliga patentdomstolen (UPCA). Artikel 89(2) UPCA föreskriver att en ratifikation ska träda i kraft den första dagen i den fjärde månaden efter deponering av ratifikationsinstrumentet. Detta innebär att avtalet träder i kraft i Rumänien den 1 september 2024. Från och med september i år kommer alltså beviljade europapatent med enhetlig verkan, s.k. enhetspatent att omfatta även Rumänien.

Klaus Grabinski, ordförande för Besvärsdomstolen och Florence Butin, ordförande för Förstainstansdomstolen välkomnade nyheten att Rumänien deponerat sitt ratifikationsinstrument för UPCA.

Om en sökande vill att Rumänien ska täckas av ett UP och sökanden befarar att patentet i fråga kommer att beviljas före den 1 september, det vill säga ”för tidigt”, så finns det ett sätt att fördröja beviljandeförfarandet. Antag att ett föreläggande enligt Regel 71(3) EPC har utfärdats och att 4-månaderstiden för att svara snart löper ut. I så fall rekommenderar vi att sökanden lämnar in ett svaromål till EPO enligt Regel 71(6) EPC, där sökanden anger att man inte samtycker till texten med vars lydelse granskningsavdelningen avser att bevilja patentet, till exempel genom att föreslå en mindre ändring eller korrigering av texten. Som ett resultat kommer EPO att utfärda ytterligare ett föreläggande enligt Regel 71(3) EPC med en ny 4-månaders svarsfrist. Därmed säkerställs det att beviljandebeslutet kommer att utfärdas senare än den 1 september och sökanden kan få ett UP som omfattar Rumänien.

Text: Joakim Wihlsson
Källa: UPC:s hemsida