Den 21 september 2021 beslutade den brittiska appellationsdomstolen att Dr. Thalers två brittiska patentansökningar som namnger AI-programvaran DABUS som uppfinnare inte kunde beviljas, eftersom en AI-baserad maskin inte är en person och därför inte kan vara en uppfinnare enligt den brittiska patentlagen. Något överraskande beviljades den 12 augusti 2022 prövningstillstånd för överklagan till Högsta domstolen i målet Thaler (Klagande) mot Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Svarande) UKSC 2021/0201 Neutral Citation Number [2021] EWCA Civ 1374.

Utan tvekan reser fallet en viktig praxisprincip, nämligen huruvida patent kan beviljas för en uppfinning som har skapats av en maskin. Många är de som anser att uppfinnarskap är exklusivt reserverat för människor. Vissa kommentatorer hävdar därför att Storbritanniens Högsta Domstol beviljar prövningstillstånd bara för att avsluta diskussionen om AI-uppfinnare en gång för alla.

Det officiella skälet till att målet tas upp i högsta instans är dock att en av de tre domare som hörde målet på den lägre nivån, Lord Justice Birss, anser att Dr. Thaler bör tilldelas patent, eftersom de processuella kraven enligt patentlagen var uppfyllda.

Den brittiska patentlagens paragraf 13(2)(a) föreskriver att sökanden ska identifiera ”den eller de personer som han tror är uppfinnaren eller uppfinnarna”, och om inte så sker anses ansökan återkallad. Birss menar att detta villkor helt enkelt innebär att sökanden måste identifiera vem han tror är uppfinnaren. Paragrafens ordalydelse är öppen för huruvida uppfinnaren är människa eller inte.

Paragraf 13(2)(b) anger vidare att sökanden, om denne inte är uppfinnaren, måste redovisa ”en indikation som härleder hans eller deras rätt att beviljas patentet.” Det sker ingen prövning av den yrkade rätten. Här uppger Dr. Thaler att uppfinnaren är en artificiell intelligensmaskin som kallas ”DABUS” och att sökanden har förvärvat rät¬ten till patent genom ”ägande av kreativitetsmaskinen DABUS.” Det är förmodligen knepigare att övertyga Högsta domstolen om rimligheten i detta resonemang. Birss anser dock att villkoret enligt paragraf 13(2)(b) är uppfyllt, eftersom Dr. Thaler har gett en ”indikation” om härledningen av hans rätt att beviljas patentet. Dr. Thaler själv hävdar i princip att, som en allmän regel, ägaren till en sak, till exempel ett träd, är ägare till frukterna av den saken.

Ett beslut från Storbritanniens Högsta Domstol förväntas komma under 2023.

Text: Joakim Wihlsson

Källa: UK Supreme Court