Det oregistrerade EU-designskyddet – vikten av tydliga bilder vid produktlanseringar

Designskydd inom EU

Ensamrätten till formgivningen, design, av en produkt går att skydda på tre sätt i EU: (i) ett nationellt designskydd, (ii) en registrerad EU design, eller (iii) ett oregistrerat skydd under 3 år från offentliggörandet inom EU. Detta förutsätter att formgivningen uppfyller de grundläggande kraven, nämligen att den är ny och skiljer sig tillräckligt från tidigare känd eller registrerad design.

Det oregistrerade designskyddet infördes med EU designförordningen 2002, som ett komplement för att kunna hindra kopiering av design under en kortare tid. Man hade i sikte branscher där det p g a korta ledtider mellan nya kollektioner eller produkter eller mängden designade produkter och produktdelar skulle få orimliga kostnader att registrera varje enskild design. Det oregistrerade skyddet gäller dock rena efterbildningar. I Sverige har exempelvis formgivningen av matredskap och mobiltelefonskal ansetts åtnjuta skydd som oregistrerad design och efterbildningar av dessa har stoppats.

Designskydd till delar av en produkt eller beståndsdelar i en sammansatt produkt

I en sammansatt produkt som består av flera beståndsdelar kan designen av hela produkten eller beståndsdelar enskilt eller i kombination erhålla skydd förutsatt att helheten eller de enskilda beståndsdelarna är ny, skiljer sig tillräckligt från tidigare känd formgivning samt förblir synlig vid normal användning av den sammansatta produkten. Inom fordonsindustrin är det vanligt att skydda enskilda komponenters formgivning, såsom navkapslar och spoilers. Det finns ca 28 000 registrerade EU design inom kategorin delar och beståndsdelar till fordon.

EU domstolens dom i mål om design på Ferrari bil

Ett mål i EU domstolen som rör just designen av spoilers avgjordes förra året, mål C-123/20 Ferrari SpA ./.  Mansory Design Holding GmbH, dom av den 28 oktober 2021. Ferrari gör gällande i ett intrångsmål i Tyskland att Mansory har kopierat deras oregistrerade EU designskydd till formgivningen av flera delar såsom spoilers på en av deras bilmodeller FXX K.

Ferrari lanserade denna modell genom ett pressmeddelande 2014 där två fotografier av bilen ur två olika vinklar fanns. Den tyska domstolen ansåg dock att Ferrari inte kunde åberopa skydd för enstaka del, såsom spoilern, då bilden i pressmeddelandet var för hela bilen, inte enstaka delar. Ferrari överklagade och då skickade den tyska domstolen två frågor till EU domstolen. Den första frågan är om ett offentliggörande av en hel sammansatt produkt också kan ge upphov till en oregistrerad gemenskapsformgivning avseende enskilda delar av produkten. Om svaret är jakande, vilka krav ska man då ställa på bedömningen av särprägel (d.v.s. om beståndsdelen skiljer sig tillräckligt mycket från tidigare kända formgivningar) ”…vid fastställandet av helhetsintrycket för en beståndsdel som infogas i en sammansatt produkt, såsom exempelvis en del av en fordonskaross? Får hänsyn härvidlag tas till huruvida beståndsdelens utseende, ur en kunnig användares perspektiv, inte helt går förlorat i den sammansatta produktens utseende, utan att det uppvisar en viss självständighet och samstämmighet som gör det möjligt att fastställa ett estetiskt helhetsintryck som är oberoende av det sammanlagda utseendet. ”

EU domstolen anger som ett svar på första frågan att ett offentliggörande av produkt kan innebära också offentliggörande av en del av hela produkten, förutsatt att man tydligt kan identifiera denna del. Det ställs inget krav, som de tyska domstolarna ansåg, att offentliggöra varje del för sig. Domstolen menar att detta rör både delar av en produkt, såsom ett handtag till en mugg, och till beståndsdelar av en sammansatt produkt, såsom hjul till en bil.

På den andra frågan anger domstolen att för att kunna bedöma om en del i sig har särprägel krävs att ”…den ifrågavarande delen eller beståndsdelen utgör ett synligt delområde på produkten eller den sammansatta produkten, som är avgränsat genom linjer, konturer, färger, former eller en särskild ytstruktur”

Sammanfattning och rekommendationer

För att kunna hävda det oregistrerade designskyddet måste man visa att det har gjorts offentligt inom EU, att det skett under sådana omständigheter att det rimligen blivit känt inom den berörda sektorn, i det här fallet bilindustrin, inom EU och när detta skedde. Det är alltså viktigt att spara ner dokumentation om produktlanseringar, hur och när dessa har skett. Enbart en bild och text på en hemsida är troligen inte tillräckligt om det inte finns ytterligare bevis som visar när denna lades upp.

Vidare ställer EU domstolens dom i Ferrari målet krav på bilderna när man lanserar en produkt, att det finns tydliga bilder från olika vinklar, så att den del eller beståndsdel som man anser vara en ny och särpräglad design syns tydligt och går att urskilja från hela designen. Här kanske man behöver jobba med olika färgställningar, markeringar och andra sätt som gör det möjligt för betraktaren att se just den delen och dess formgivning. Om detta inte är görlig, bör man publicera också bilder på denna enstaka del.