Australien tillåter omänskliga uppfinnare

Domstolen Federal Court i Australien har genom beslutet ”Thaler v. Commissioner of Patents, [2021] Fca 879” tillerkänt uppfinnarskap för en mjukvaruapplikation – DABUS (Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience).

Frågan som domstolen bedömde var huruvida ett AI-program, som ju varken är en fysisk eller juridisk person, kan vara uppfinnare i patentlagens mening.

Figurer från patentansökan

Lagen tillåter endast att fysiska och juridiska personer ansöker om patent och beviljas patent. Det är således också endast fysiska och juridiska personer som kan äga patent. Lagen anger dock inga begränsningar för begreppet ”uppfinnare”, som i sig inte finns definierat i lagen. I korthet resonerade domstolen på följande sätt. Begreppet ”uppfinnare” är ett agentnamn, det vill säga en term som beskriver någon/(något) som gör något, nämligen uppfinner. Då den patentsökta uppfinningen är resultatet av att ett AI-program kördes i en dator kom man till slutsatsen att AI- programmet är att betrakta som uppfinnare i lagens mening.

Därefter är det förstås en tankemässig och logisk utmaning att leda detta resonemang vidare till en äganderätt, eftersom ju AI-programmet inte kan äga ett eventuellt resulterande patent. Domaren anser sig kunna slingra sig ur detta genom att hävda att AI-programmet aldrig själv har behövt äga rätten till uppfinningen. Denna rätt har istället AI-programmets ägare och utvecklare, Stephen Thaler, som kom i besittning av äganderätten i samma stund som AI-programmet levererade uppfinningen.

Följaktligen innebär beslutet att ett AI-program kan vara uppfinnare enligt australiensisk lag, och att ägaren av AI-programmet har rättigheten till de uppfinningar som alstras av AI-programmet. Beslutet tar dock inte upp frågan om den aktuella uppfinningen är patenterbar, det vill säga uppfyller patentlagens patenterbarhetskriterier.

Beslutet förväntas överklagas av det Australiensiska Patentverket.

Motsvarande ärende har avslagits exempelvis vid Europapatentverket (EPO), det amerikanska patentverket (USPTO) och det brittiska patentverket (UKIPO) med hänvisning till att man inte accepterar icke-mänskliga uppfinnare.