2020-07-02:

Patent och marknadsöverdomstolen (PMÖD) har i mål nr PMT 3491-16 bl.a. prövat frågor om upphovsrätts- och varumärkesintrång av Svenskt Tenns tyger. Bedömningen av om ett varumärkesintrång föreligger har föranlett en begäran om förhandsavgörande hos EU-domstolen i mål nr C-21/18.

Upphovsrättsintrång
Svenskt Tenn AB (Svenskt Tenn) marknadsför och säljer tyger designade av Estrid Ericson och Josef Frank. Textilis Ltd (Textilis), ett engelskt bolag, säljer tyger och tygrelaterade produkter som överensstämmer med Svenskt Tenns tygmönster bl.a. Elefant och Anakreon.

Den fråga som PMÖD har haft att ta ställning till är om Textilis utbjudande på internet av tyger som överensstämmer med Svenskt Tenns tygmönster bl.a. Elefant och Anakreon har inneburit att verken har bjudits ut till försäljning eller annars spridits till allmänheten i Sverige på det sätt som avses i 1 kap. 2 § tredje stycket 4 upphovsrättslagen.

Bestämmelsen i 1 kap. 2 § upphovsrättslagen är avsedd att i svensk rätt genomföra artikel 4.1. i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 21 maj om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosoc-direktivet). Enligt denna artikel ska medlemsstaterna inom EU ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda all slags spridning till allmänheten, genom försäljning eller på annat sätt, av originalet av deras verk eller av kopior av detta.

Av EU-domstolens praxis följer att begreppet ”spridning” i artikel 4.1 Infosoc-direktivet ska ges en självständig tolkning inom unionsrätten som är oberoende av vilken lag som är tillämplig på de transaktioner genom vilken spridningen sker (jfr EU-domstolens avgörande i mål nr C-5/11 Donner p. 25). Infosoc-direktivets implementering i svensk upphovsrättslagstiftning innebär att även om transaktionen skulle bedömas enligt engelsk lag så ska en svensk upphovsman kunna hindra en spridning av sitt verk inom medlemsländerna med stöd av den svenska upphovsrättslagstiftningen.

Av EU-domstolens praxis följer att enbart det förhållandet att ett erbjudande som finns tillgängligt på internet kan nås av allmänheten i en viss medlemsstat inte är tillräckligt för att det ska vara fråga om spridning till allmänheten i den medlemsstaten. Istället krävs det att näringsidkaren har riktat sitt erbjudande mot allmänheten i det land där skydd för rättigheterna görs gällande (Se EU-domstolens avgörande i mål nr C-324/09 L’Oréal p. 64, mål nr C-516/13 Dimensione p. 28).

Det är i målet ostridigt att Textilis – på sin webbplats www.textilis.com – har bjudit ut tyger, kuddar och möbler till försäljning, med tygmönster som överensstämmer med bl.a. Elefant och Anakreon. På webbplatsen google.se gick det att söka fram – Josef Frank Tyger från 500 kr/m fri frakt i hela Europa – på Textilis hemsida. Textilis webbplats har även funnits tillgänglig under toppdomänen textilis.se. och annonseringen för Textilis webbplats textilis.com har skett på svenska med angivande av pris i svenska kronor på google.se. Det har även framkommit att annonser från Textilis har skickats ut till de personer som ingick i Svenskt Tenns vängrupp på Facebook och Textilis kundtjänst har svarat svenska kunder på svenska. Korrespondens mellan Textilis och en köpare i Sverige gällande en order av tyg har också förekommit och som visar att ett faktiskt avtal om köp och leverans har ingåtts.

Mot den bakgrunden har PMÖD kommit till slutsatsen att det i målet är visat att Textilis har spridit verken till allmänheten i Sverige. Det är visat att Textilis har riktat sin marknadsföring mot Sverige. Det är även visat att Textilis har sålt produkter med de i målet aktuella tygmönstren på den svenska marknaden. Sammanfattningsvis finner PMÖD att Textilis har gjort intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt till verken.

Varumärkesintrång och förhandsavgörande av EU-domstolen i mål nr C-21/18
Svenskt Tenn har även gjort gällande varumärkesintrång av bl.a. sitt EU-varumärke tillika figurvarumärke MANHATTAN. Enligt Svenskt Tenn har Textilis otillåtet marknadsfört tygmönstret MANHATTAN på Textilis webbplats under sommaren 2013. Textilis har invänt och anfört att bolaget inte har använt ”MANHATTAN” som ett varumärke. Enligt Textilis har man på webbplatsen bara visat en produkt med det aktuella tygmönstret. Textilis har argumenterat att om design kan varumärkesskyddas så kan mönster skyddas för evigt och inte ha den tidsmässiga begränsning som en upphovsrätt har.

Inför en bedömning i PMÖD av om Textilis har gjort sig skyldig till ett otillåtet nyttjande av EU-varumärket MANHATTAN har PMÖD inhämtat ett förhandsavgörande från EU-domstolen. En av de frågor som har ställts är om tvådimensionella mönster som har anbringats på ett tyg i detta fall kan åtnjuta ett varumärkesrättsligt skydd?

EU-domstolen har i sitt förhandsavgörande i mål nr C-21/18 uttalat följande. Artikel 7.1 e iii i förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (EU-VMF) ska tolkas så att ett sådant kännetecken som det som är aktuellt i det nationella målet, som består av tvådimensionella dekorativa mönster och som har anbringats på varor som t.ex. ett tyg eller papper, inte ”endast består av en form” i den mening som avses i denna bestämmelse (p. 40-42).

Av EU-domstolens avgörande kan utläsas att det under alla omständigheter inte anses att ett kännetecken som består av tvådimensionella dekorativa mönster sammanfaller med formen på en vara när kännetecknet anbringas på varor, som tex. tyg eller ett papper, vars form skiljer sig från de nämnda dekorativa mönstren. Mot bakgrund av EU-domstolens bedömning om att tvådimensionella dekorativa mönster som har anbringats på tyg kan erhålla ett varumärkesrättsligt skydd finner PMÖD att Textilis genom sitt otillåtna nyttjande av Svenskt Tenns varumärke MANHATTAN har gjort sig skyldig till varumärkesintrång.

Domen vittnar om att det är viktigt att beivra intrång i sina immateriella rättigheter och att den som har tänkt göra intrång bör nog tänka till och tänka om.

Om ni är nyfikna och vill ställa frågor kontakta Kristine Nilsson Wieslander, jur. mag. Brann AB.