2018-02-06:

Vi har berättat tidigare om målet mot företaget Designers Revolt och personerna bakom detta. Designers Revolt tillverkade och sålde replikamöbler och designföremål från ett engelskt bolag men i en dom från Patent och Marknadsdomstolen (PMD) i oktober 2016 ansågs att upphovsrätts- och varumärkesintrång skett i Sverige. Då blev det mycket uppmärksammat, till viss del på grund av de höga summor som skadeståndet bestämdes till.

Nu har målet prövats i nästa instans, Patent- och Marknadsöverdomstolen (PMÖD). I domen från PMÖD av den 25 januari 2018 ändras PMD:s dom, både vad avser skadestånd till rättighetsinnehavarna och vissa straffpåföljder. Grundaren, som initialt blev dömd till 1,5 års fängelse får istället 2 års fängelse. En person som varit delaktig i företagets verksamhet döms till 1,5 års fängelse istället för villkorlig dom och dagsböter, då PMÖD avgjort att personen haft djup kännedom om verksamheten. En ytterligare person som var delaktig i företaget fick samma påföljd som PMD utdömde, nämligen 1,5 års fängelse. Dessa tre personer döms för brott mot upphovsrättslagen och varumärkesintrång som skett under ca en treårsperiod. Även en fjärde person, VD:n för de företag som skött leveransen av möblerna fick påföljden från PMD fastställd, villkorlig dom och dagsböter för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen.

De tre personerna som fått fängelse som påföljd ska solidariskt betala skadestånd. PMÖD gör dock en annan bedömning av hur skadeståndet ska beräknas än PMD. PMD fann att den skäliga ersättningen var 15 % av konsumentpriset inklusive mervärdesskatt, PMÖD å sin sida bestämde att beloppet ska beräknas utifrån en licensavgift om 2 % av återförsäljningspriset exklusive mervärdesskatt. Resultatet? Ett sammanlagt skadestånd på ca 1,5 miljoner istället för de ca 22 miljoner som PMD bestämde beloppet till.

För grundaren blev det dock en dyr historia ändå – utöver skadeståndet ska han personligen betala 14 000 000 kr såsom förverkat utbyte av brott till staten vilket är dubbla vad PMD bestämde. Den höga siffran, fann PMÖD, är inte uppenbart oskäligt i och med att skadeståndet satts ner väsentligt.

Slutsatsen av denna dom är att svenska domstolar inte räds att i vissa allvarliga fall döma ut nästintill straffmaximum för IP-brottslighet. Däremot, utan att vilja kvälja dom, ser vi på Brann en viss tendens att överdomstolen jämkar skadestånden med hänvisning till förverkandebestämmelserna. Vi skönjer en viss konkurrens mellan rättighetshavarnas och statens intressen. Är det dags att driva de enskilda anspråken separat från brottsmålen?

Om ni har några frågor angående detta mål, vänligen vänd er till Astrid Johnsson eller Hanna Thorngren.