2018-01-15:

Den 22/12-2017 avgjorde Högsta domstolen mål nr. B 2787-16 rörande huruvida det är möjligt att förverka domänerna piratebay.se och thepiratebay.se enligt upphovsrättslagen (URL). Fildelningssajten The Pirate Bay har som bekant varit föremål för en hel del rättsliga frågor, främst det mycket uppmärksammade s.k. Pirate Bay-målet 2009-2010 där företrädarna för The Pirate Bay dömdes till höga skadestånd och fängelsestraff. Trots detta har webbsidan legat kvar på nätet i olika versioner och den olovliga fildelningen fortsatt under piratflaggan.

Åklagaren väckte talan om förverkande av domänerna. Målet överklagades hela vägen till HD som bara delvis medgav prövningstillstånd.

Frågan som HD prövade i det aktuella målet var om rätten till ett domännamn på internet utgör egendom som kan förverkas i den mening som avses i 53 a § andra stycket URL. Tolkningsfrågorna var 1) om rätten till domännamn utgör egendom och 2) om domännamn kan betraktas som hjälpmedel vid brott mot URL.

Med hänvisning till doktrin och internationell rättspraxis bedömde HD att på grund av att domännamn kan vara en tillgång av ekonomiskt värde, att det i vissa fall kan fylla liknande funktion som ett näringskännetecken och att domännamn är överlåtbara så är de egendom i den mening som avses i 53 a § 2 st. URL.

Gällande den andra tolkningsfrågan meddelade HD att i och med att ett hjälpmedel inte måste vara särskilt konstruerat för att användas för brott eller fysisk egendom för att omfattas av begreppet så finns det inget hinder för att domännamn kan vara ett sådant hjälpmedel. Hovrättens dom står alltså fast och thepiratebay.se samt piratebay.se tillfaller därmed svenska staten.