2017-12-22:

EU-domstolens dom i C-492/16 (Incyte Corporation v Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) utkom den 20 december 2017. Domen föreligger ännu bara på ungerska och franska.

Domen ger en innehavare av tilläggsskydd (SPC) möjlighet att få skyddstiden för ett SPC korrigerad förutsatt att skyddstiden inte ännu löpt ut. Detta är i princip i enlighet med våra hävdanden som ombud för tilläggsskyddsinnehavare i mål avseende omprövning inför Patentverket (PRV), och senare även i överklaganden till Patent- och Marknadsdomstolen (PMD) och Patent- och Marknadsöverdomstolen (PMÖD).

Vi välkomnar en praxisförändring hos PRV med anledning av domen. Det återstår att se om Högsta Domstolen kommer att meddela prövningstillstånd i de åtta SPC-mål från PMÖD som PRV överklagat, och om Högsta Domstolens senare dom i så fall kommer att ha någon inverkan på PRVs praxis.

Om ni har några frågor angående detta, vänligen kontakta Gustaf Örn eller Camilla Lidén.