2017-06-29:

PMD meddelade idag dom i ett två mål och två ärenden, alla rörande patentfrågor, där Rune Pettersson och Niklas Andersson företrätt Freevalve AB, dels som kärande, dels som motpart i ett förenat mål.
Det ena målet rörde överföring av ett svenskt patent och det andra målet avsåg bättre rätt till patentansökningar i Europa, Kina, Japan, Mexiko och Ryssland. Ärende nummer ett avsåg bättre rätt till del av patentansökan och ärende nummer två avsåg dels överföring av patentansökan på grund av bättre rätt, dels anteckning som meduppfinnare till den patentsökta uppfinningen. Glädjande nog beslutade PMD i vår favör i alla delar.
.