2024-02-02:

Utan tvekan har Enhetspatentdomstolen (the Unified Patent Court, UPC) varit mycket framgångsrik. Sedan domstolen inledde sin verksamhet den 1 juni 2023 har förstainstansrätten tagit emot totalt 217 mål, och fram till den 31 januari hade besvärsinstansen redan tagit emot totalt 33 mål.

De 217 målen i förstainstansrätten är uppdelade enligt följande: totalt har 69 intrångsmål väckts vid de olika lokala avdelningarna i Tyskland, 9 intrångsmål vid Paris lokalavdelning, 5 intrångsmål vid den Nordisk-Baltiska regionavdelningen, 3 intrångsmål vardera i Milano och Haag och ett intrångsmål i vardera Helsingfors och Wien.

Baserat på 26 intrångsmål ingavs totalt 86 genkäromål om ogiltighet till samtliga avdelningar av domstolen. Ytterligare 57 intrångsmål väcktes, dock utan att något genkäromål om ogiltighet väcktes.

Sammanlagt ingavs 22 ansökningar om provisoriska åtgärder, bevarande av bevis och inspektionsförelägganden till förstainstansrättens olika avdelningar.

De centrala avdelningarna mottog totalt 25 ärenden rörande återkallelsetalan varav 21 i Paris och 4 i München.

De 33 målen vid besvärsinstansen är indelade följande sätt: elva överklaganden enligt RoP 220.1 (Beslut som kan överklagas av den negativt påverkade parten), tretton överklaganden enligt RoP 220.2 (Beslut som kan överklagas av andra skäl), tre ansökningar om skyndsam hantering av överklagande, två ansökningar om suspensiv verkan och en begäran om skönsmässig prövning.

Som väntat är tyska och engelska de främsta förfarandespråken. Närmare bestämt ingavs 47 % av målen på tyska medan 43 % lämnades in på engelska. Resterande mål ingavs på antingen franska, italienska eller nederländska. Det är rimligt att anta att andelen ärenden på engelska kommer att öka med tiden.

Slutligen noteras att ingen av de lokala avdelningarna i Köpenhamn, Lissabon, Ljubljana eller Wien har mottagit några ärenden ännu.

Text: Joakim Wihlsson

Källor:
Case load of the Court – update 31 January 2024