AI kan inte anges som uppfinnare för patentansökningar i Europa

Den 21 december 2021 meddelade EPO:s Besvärskammare sitt beslut att avslå överklagandena i ärendena J 8/20 och J 9/20. Besvärskammaren bekräftade därmed Mottagningssektionens beslut att avslå ansökningarna EP 18 275 163 och EP 18 275 174, där man hade angivit ett artificiellt intelligenssystem kallat DABUS som uppfinnare i ansökningsformulären. Besvärskammaren avslog också ett stödyrkande enligt vilken ingen person hade identifierats som uppfinnare utan endast en fysisk person angavs ha ”rätten till det europeiska patentet i kraft av att vara ägare och skapare av” systemet för artificiell intelligens DABUS.

Enligt Artikel 81 EPC måste sökanden ange en uppfinnare. Enligt Artikel 60(1) EPC tillfaller rätten till ett europapatent uppfinnaren eller dennes efterträdare.

I målen J 8/20 och J 9/20 uppkom frågan om sökanden vid ansökan om europapatent kan ange en artificiell intelligensmaskin som inte har rättskapacitet som uppfinnare. Ansökningar som angav AI-systemet DABUS som uppfinnare lämnades in i flera jurisdiktioner, inklusive till EPO. Sökanden hävdade att uppfinningarna hade skapats autonomt av DABUS.

Enligt Europapatentkonventionen (EPC) är angivande av uppfinnare ett formkrav som en patentansökan måste uppfylla enligt artikel 81 EPC och Regel 19(1) EPC. Bedömningen av detta formella krav sker före och oberoende av den materiella prövningen och omfattar inte någon bedömning av om föremålet för ansökan uppfyller patenterbarhetsvillkoren.

EPO:s Mottagningssektion avslog båda ansökningarna. I sina beslut ansåg man att den beteckning som sökanden lämnat inte var förenlig med artikel 81 i EPC av två skäl. För det första drog man slutsatsen att endast en mänsklig uppfinnare kan vara uppfinnare i den mening som avses i EPC. Av denna anledning uppfyllde inte angivandet av en maskin som uppfinnare kraven enligt Artikel 81 och Regel 19(1) EPC. För det andra ansåg Mottagningssektionen att en maskin inte kan överlåta några rättigheter till sökanden. Mottagningssektionen ansåg därför att uttalandet om att sökanden var efterträdare eftersom de ägde maskinen inte uppfyllde kraven i Artikel 81 EPC tillsammans med Artikel 60(1) EPC.

Vid slutet av den muntliga förhandlingen avslog Besvärskammaren överklagandet och lämnade muntligen följande resonemang i båda målen:

Enligt EPC måste uppfinnaren vara en person med rättskapacitet. Åtminstone av denna anledning var huvudyrkandet inte acceptabelt.

När det gäller stödyrkandet måste en angivelse av ursprunget till rätten till europapatentet enligt Artikel 81 andra meningen EPC överensstämma med Artikel 60(1) EPC.

Det skriftliga beslutet med en utförlig motivering kommer att skickas till parterna, och kommer därefter att hållas allmänt tillgängligt i EPO:s beslutsdatabas.

Föga överraskande är detta beslut i linje med beslutet från den brittiska appellationsdomstolen av den 21 september 2021 respektive USPTO:s beslut av den 22 april 2020. Följaktligen är beslutet också den raka motsatsen till slutsatsen som den federala domstolen i Australien kom till i sitt beslut: ”Thaler v. Commissioner of Patents, [2021] Fca 879.”

Text: Joakim Wihlsson

För mer information: EPO.