BRANN vinner patentmål i Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD)

BRANN AB har med framgång, genom Rune Pettersson och Niklas Andersson, företrätt  motorutvecklingsföretaget Freevalve AB i Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, i en tvist om bättre rätt till del av patentansökning.

Bilder: Freevalve AB och Bill Oxford

2012 ansökte Freevalve om patent på en uppfinning som hänförde sig till en ventilaktuator för förbränningsmotorer. Aktuatorn driver en eller flera inloppsventiler vilka styr tillförseln av bränsle och luft till en motorcylinder. Aktuatorn eliminerar behovet av en eller flera kamaxlar i motorn.

Mats Hedman och Freevalve har under många år med början år 2000 haft ett omfattande samarbete, bl.a. inom ramen för ett tidigare samarbetsavtal och genom anställning. Mats Hedmans anställning upphörde i juni 2009.

Yrkande om bättre rätt

2014 vände sig Mats Hedman, till PRV och yrkade att Freevalves patentansökning skulle överföras till honom på grund av bättre rätt. Han gjorde gällande att han under en mejlväxling under några dagar i augusti 2009 med sina tidigare arbetskamrater i Freevalve presenterat den principiella lösningen i uppfinningen för Freevalve, såväl muntligen som med bilder, se bilaga. Freevalve bestred påståendet och gjorde gällande att det i stället var Freevalve som presenterade uppfinningen för Mats och i mejlkonversationen instruerade denne att rita in en backventil i en av bilderna som fanns med i konversationen.

Överklagan

PRV biföll inte ansökan om bättre rätt. Mats Hedman överklagade till Patent- och marknadsdomstolen som avslog överklagandet med motiveringen att Mats Hedman presenterat en bild utifrån förhållandevis detaljerande instruktioner och att den översända bilden inte innehåller någon komponent som utgör en uppfinnarinsats från Mats Hedman. Mats Hedman överklagade domen i juli 2017 och yrkade att del av patentansökningen skulle överföras på honom och att han skulle antecknas som medsökande.

PMÖD avgör tvisten i Freevalves favör

PMÖD beviljade prövningstillstånd i april 2018.  Under handläggningen i PMÖD överlät Mats Hedman sin talan till Perfecter AB. Sju år efter att Mats Hedman initierade ärendet vid PRV avgjorde PMÖD tvisten i Freevalves favör genom att i ett slutligt beslut av den 12 mars 2021 fastställa PMDs domslut.

PMÖD erinrar i sitt beslut att det är Mats Hedman, och sedermera Perfecter AB som har bevisbördan för att bolaget har bättre rätt till del av ansökan. Det är vidare ostridigt mellan parterna att en företrädare för Freevalve, Urban Carlson, på morgonen den 13 augusti 2009 via e-post bad Mats Hedman att ta fram en viss specificerad ritning. Mats skickade ritningen samma kväll. Dagen därpå bad Urban Carlson Mats Hedman att rita in en backventil i ritningen, vilket Mats gjorde. Vid en jämförelse med de särdrag som framgår av ritningarna, och de särdrag som framgår av patentkravet 1 i patentansökningen konstaterar PMÖD att flertalet av de särdrag som framgår av bilderna finns i patentkravets ingress, d.v.s. den del av patentkravet som normalt utgör del av känd teknik. I den kännetecknande delen är det bara backventilen som kan utläsas. Andra särdrag i patentkravets kännetecknande del visas inte fullt ut i bilderna.

PMÖDs slutsats blev därför att Perfecter AB inte styrkt att Mats Hedman bidragit till några av särdragen i uppfinningen enligt patentkravet 1 som skiljer sig från känd teknik på sådant sätt att han ska bedömas som meduppfinnare.

Har du några frågor kring just detta mål eller har du kanske några andra frågeställningar inom området? Kontakta oss, vi kan immateriella rättigheter!