2017-09-29:

Vi har i tidigare inlägg beskrivit de ändringar som har skett beträffande EU-varumärken. Flera betydande ändringar trädde i kraft den 23 mars 2016 då bl a EU-varumärkesmyndigheten bytte namn från OHIM till EUIPO och rättigheten från gemenskapsvarumärke till EU-varumärke.

Den 1 oktober 2017 träder nu andra ändringar i kraft.

En av ändringarna är att kravet på grafisk återgivning i varumärkesansökningar slopas. Efter den 1 oktober får kännetecken återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik, så länge som återgivningen är klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv. Som exempel på varumärken som avviker från de traditionella ord och logotyp varumärkena kan nämnas färger, ljud, rörliga varumärken och hologram.

Färg och ljudmärken har man kunnat söka sedan tidigare men det har handlat om ytterst få ansökningar. De varumärken man bedömer kommer att bli populära är rörliga varumärken. Många frågor kommer upp om hur man ska bedöma om exempelvis en filmsekvens är ett varumärke, hur svenska patentverket i sin officialbedömning ska pröva förväxlingsrisk och hur man ska göra tillgänglighetsundersökningar.

En annan ändring är införandet av möjligheter att registrera EU-kontrollmärken. Sådana innebär att endast de som uppfyller en viss standard som fastställs i bestämmelserna för användning och kontrolleras av kontrollmärkets innehavare, oavsett vilket företag som producerar eller tillhandahåller varorna eller tjänsterna i fråga och oavsett vilka användarna av kontrollmärket är, får använda detta.

Den 1 oktober inträder också ändringar av vissa processuella regler. En av dessa är att om man får anmärkning om eller avslag p g a bristande särskiljningsförmåga kan man överklaga med ett påstående om förvärvad särskiljningsförmåga som ett alternativt anspråk. Detta innebär att först måste frågan om inneboende särskiljningsförmåga uttömmas innan sökanden måste börja det ofta tidskrävande och kostsamma arbetet att sammanställa bevis om förvärvad särskiljningsförmåga. Detta är särskilt intressant eftersom EUIPO skärpt sina krav på märkens särskiljningsförmåga.

Slutligen införs en regel att få ett s k agentvarumärke, d v s ett varumärke som en agent har ansökt om, överfört till sig istället för att behöva väcka hävningstalan.

Har ni frågor om EU varumärken, vänd er gärna till någon av Branns varumärkesjurister och -ombud.