2017-02-08:

Regeringen har tillsatt en utredning för att utvärdera skärpning av straff för särskilt allvarliga immaterialrättsintrång. Man anger bl a att ”Kunskapssektorns del av svensk ekonomi växer. I dag genereras vart tredje jobb i Sverige inom immaterialrättsintensiva företag”. Tyvärr växer också den organiserade och storskaliga brottsligheten som innefattar uppsåtliga intrång i immateriella rättigheter, såsom varumärken och upphovsrättigheter. Utredningen ska alltså fokusera på den strategiskt planerade brottsligheten som drivs med ett kommersiellt syfte. Om utredaren föreslår skärpta straffskalor, ska utredaren ta ställning till om åtalsprövningsreglerna bör ändras till följd av dessa förslag. Idag gäller ex vis för varumärkesintrång att åklagare får väcka talan om målsägande anger brott till åtal och åtal av särskilda skäl är motiverat från allmän synpunkt. Utredaren ska också överväga om det bör bli lättare att säkra immateriell egendom under en brottsutredning och om det bör tydliggöras hur man ska hantera förverkad immateriell egendom.

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 15 februari 2018.

För mer information se här