2016-11-15:

Den 9 november publicerades ett betänkande av 2015 års varumärkesutredning, SOU 2016:79, ”En känneteckensrättslig reform”. Utredningen innehåller förslag om ändringar av Varumärkeslagen och Mönsterlagen. Vidare innehåller den en ny lag om företagsnamn, vilket begrepp är tänkt att ersätta ”firma”. Det finns också en ny lag om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter m m.

Ändringarna av Varumärkeslagen följer i stort de ändringar som krävs för att genomföra EU:s nya Varumärkesdirektiv, se våra tidigare nyheter om detta. Flera av ändringarna syftar att göra att svenska Varumärkeslagen mer överensstämmande med EU:s Varumärkesförordning samt att vara i linje med EU-domstolens praxis. En ändring är att kravet på att ett varumärke ska kunna återges grafiskt slopas till att istället varumärket ska kunna tydligt återges i varumärkesregistret. En annan ändring är att ensamrätten till ett varumärke kommer också att gälla transitering och andra tullåtgärder.

Som vi har berättat om tidigare kommer det att införas regler om att sökanden kan begära att en invändare visar användning som motsvarar de s k användningskraven. Vidare kommer det att införas, enligt modell vid EUIPO, en förlikningsfrist, samt att invändningar endast kan grundas på relativa hinder, d v s tidigare rättigheter. Dock kommer PRV även fortsättningsvis att granska nya ansökningar både vad gäller absoluta och relativa hinder, även om EUIPO och många patentverk inom EU inte granskar relativa hinder vid ansökan. Dessa kommer endast upp i invändningar eller hävningstalan.

För talan om hävning av ett varumärke kommer det också att införas en regel att den vars registrering har angripits kan begära att sökanden/käranden visar verkligt bruk av sitt varumärke för de fem senaste åren. Ett beslut om hävning ska, som huvudregel, gälla bakåt i tiden.

Som angetts kommer Firmalagen byta namn till lagen om företagsnamn. Denna har varumärkeslagen som förebild. En ändring som kan stor betydelse är att om ett bolag ändrar sin verksamhet, ska en förnyad prövning av namnet ske. Man kan alltså inte utgå ifrån att ett företagsnamn som man haft länge för en viss verksamhet är tillgängligt för en utökad eller ändrad verksamhet. Man bör undersöka detta innan.

Betänkandet ska nu ut på remiss och BRANN följer det vidare lagstiftningsarbetet. Brann kommer givetvis att följa remissarbetet och rapportera om utvecklingen. Har ni frågor kontakta Astrid Johnsson, partner och jur kand.