2016-09-30:

Den 8 september 2016 meddelade EU-domstolen domen i GS Media-målet (C-160/15) som rör ett fall om en webbplats som vid flera tillfällen under 2011 länkande till en annan webbplats med olagligt publicerade bilder på en känd person i Nederländerna. Huvudfrågan i målet var om tillhandahållandet på en webbplats av hyperlänkar till skyddade verk som är fritt tillgängliga på en annan webbplats var tillåtet utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

EU-domstolen har konstaterat att en sådan länkning kan vara tillåten om länkar tillhandahållits utan vinstsyfte av en person som inte kände till eller som inte rimligen kunde känna till att dessa verk olagligen offentliggjorts på den andra webbplatsen. Däremot om länkarna tillhandahållits i vinstsyfte ska det presumeras att personen i denna situation har haft sådan kännedom. Domstolen lämnar frågan om hur begreppet ”vinstsyftet” ska tolkas vilket väcker nya frågor om den praktiska tillämpningen av EU-domstolens dom.

Om du har några frågor angående den praktiska tillämpningen av domen vänligen kontakta någon av våra jurister.