2016-03-11:

Som vi tidigare skrivit om träder en ny EU varumärkesförordning och ett nytt direktiv i kraft den 23 mars 2016. Detta innebär en del förändringar för alla som ansöker om eller innehar varumärkesrättigheter i Europa.

Förändringarna är både stora och små. En smärre förändring är de namnändringar som kommer att ske. Bland annat kommer Office for the Harmonization in the Internal Market (OHIM) att byta namn till European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Utöver detta kommer Community Trademark (CTM) numera att benämnas European Union Trade Mark (EUTM).

En av de större förändringarna är avgifterna kopplade till ansökning och förnyelse av EU-varumärken.

Ansökningsavgifter

CTM nuvarande systemet Avgift EUTM nya systemet Avgift
Första klassen € 900 för tre klasser Första klassen € 850
Andra klassen Andra klassen € 50
Tredje klassen Tredje klassen € 150
Fjärde klassen och alla ytterligare klasser € 150 Fjärde klassen och alla ytterligare klasser € 150

 

Förnyelseavgifter

CTM nuvarande systemet Avgift EUTM nya systemet Avgift
Första klassen € 1 350 för tre klasser Första klassen € 850
Andra klassen Andra klassen € 50
Tredje klassen Tredje klassen € 150
Fjärde klassen och alla ytterligare klasser € 400 Fjärde klassen och alla ytterligare klasser € 150

 

För varumärkesinnehavare som endast vill förnya varumärkesregistrering i en klass kommer alltså avgiften att sänkas med € 500 och för varumärkesinnehavare som vill förnya i tre klasser eller mer kommer avgiften att sänkas med € 250 per klass. Detta kan således innebära stora besparingar för den som innehar en stor varumärkesportfölj.

En annan viktig förändring, som redan har tillämpats i praxis genom domslut från EU-domstolen samt uttalanden från EUIPO, är kravet på ytterligare specificering av varu- och tjänsteförteckningen.

I domen IP TRANSLATOR (19 juni 2012 i mål C-307/10) uttalade domstolen att alla termer som användes för att specificera varor och tjänster måste vara klara och precisa, och att generella indikationer genom klassrubriker i Niceklassificeringen* i princip kan användas men att dessa endast skyddar de varor och tjänster som framgår av dess ordalydelse. Således skilde sig detta från tidigare praxis där en varuförteckning innehållandes klassrubriker var skyddade för samtliga varor och tjänster i respektive klass.

Den nya lagstiftningen kodifierar domstolens krav på klarhet och precision samt användningen av generella indikationer, ställer krav på varumärkessökanden att klassificera sina varor och tjänster i enlighet med Niceklassificeringen och klargör att klassificeringen inte har någon inverkan i sig på likheten mellan varor och tjänster. Vidare ger de nya reglerna en möjlighet att ändra registrerade EU-varumärken.

EU-varumärken, ansökta innan den 22 juni 2012, och som är registrerade för en hel klassrubrik kan ändras till att inkludera sådana varor och tjänster som inte omfattas av klassrubrikens ordalydelse, förutsatt att dessa varor och tjänster omfattades av den alfabetiska lista av den edition av Niceklassificeringen som gällde vid dagen för ansökan av EU-varumärket.

Tidsfristen för ändringar av ett EU-varumärke är 6 månader från dagen för ikraftträdandet av den nya lagstiftningen, det vill säga senast den 23 september 2016. EU-varumärken som inte har ändrats inom tidsfristen omfattar endast de varor och tjänster som går att utläsa av varu- och tjänsteförteckningens ordalydelse.

För de som idag äger EU-varumärken sker i princip ingen förändring. Det är endast om man har en registrering där varu- och/eller tjänsteförteckningen behöver preciseras som man kan behöva agera.

Kontakta gärna någon av våra konsulter om du har några frågor om EU-varumärket.

 

*Niceklassificeringen är ett internationellt fördrag om klassificering av varor och tjänster för varumärkesansökningar.