2016-02-09:

Brann kan glädjande nog presentera inte mindre än 15 konsulter som är auktoriserade av Patentombudsnämnden, och som därför kan åberopa det som är allmänt känt som ”client-attorney privilege” alltså tystnadsplikt vid korsförhör under rättegång.

Auktorisation av svenska patentombud har funnits sedan 2010, då patentombudsnämnden startades som en implementation av ”Lag (2010:1052) om auktorisation av patentombud”. Vid ungefär samma tidpunkt uppdaterades också Rättegångsbalken (36 kap. 5 § 2:a stycket), så att patentombud listas i samma mening som advokater, läkare och en rad ytterligare yrken inom vården som alla sedan tidigare kunnat yrka på frågeförbud vid domstol. (Se Patentombudsnämnden)

Detta frågeförbud kan givetvis användas i svenska domstolsförhandlingar, men kanske viktigare för många är möjligheten att åberopa ”client-attorney privilege” om man som svenskt ombud blir indragen i en amerikansk patentprocess för en klients räkning.

Hos Brann har vi noterat att fler och fler icke-amerikanska spelare ofrivilligt blir indragna i patentintrångsprocesser i USA genom sina affärsmässiga relationer till ena parten – det kan vara som samarbetspartner, leverantör el liknande. Därför är vi mycket stolta över att ha en så hög andel auktoriserade patentombud inom företaget, och räknar med att det kommer till nytta för våra klienter, om inte annat som en lugnande försäkran för framtiden. Läs mer här.