2019-10-10:

Den 1 oktober 2019 kom EU-domstolens dom i mål C-673/17 (Planet49), vilken berör kraven för att giltigt samtycke till lagring av cookies ska anses föreligga enligt EU:s dataskyddsregim.

Bakgrunden till avgörandet var den tyska domstolen Bundesgerichtshofs begäran om förhandsavgörande i ett mål där den tyska internetspelaktören Planet49 GmbH hade organiserat ett lotteri via sin hemsida. För att delta i lotteriet behövde internetanvändaren bland annat ta ställning till en på förhand ikryssad ruta som skulle innebära att användaren medgav att cookies lagrades på dennes enhet. Användaren behövde avmarkera rutan för att vägra lagringen av cookies. Frågan i EU-domstolen var om förekomsten av en sådan på förhand ikryssad cookie-ruta kan anses utgöra sådant samtycke från användarens sida som EU-rätten kräver. Vidare söktes även ett klargörande i huruvida tjänsteleverantören måste ge användaren information om dessa cookies funktionstid och om tredje part får tillgång till cookie-informationen eller ej.

Svaret från EU-domstolen löd att samtycke visat genom aktivt handlande måste föreligga för att lagringen av cookies ska anses lovlig. En på förhand ikryssad ruta, som måste avmarkeras för att vägra medgivande, innebär inte ett sådant aktivt handlande enligt domstolen. Vad gällde frågan om tjänsteleverantören behöver delge användaren information om funktionstiden för cookies och tredje mans tillgång till cookie-informationen, framhöll domstolen att sådan skyldighet föreligger. EU-domstolens beslut får således betraktas som ytterligare en ytterligare förstärkning av internetanvändarens rättigheter och en del webbaktörer lär se över sina rutiner avseende cookies den närmsta tiden.

Vid frågor kontakta Cecilia Arestad cecilia.arestad@brann.se och Aliona Saalo aliona.saalo@brann.se