Offentlig upphandling

När ditt företag ska sälja till det offentliga kan det vara bra med juridisk expertis gällande offentlig upphandling. Vi är experter på lagen om offentlig upphandling och de grundläggande principerna om likabehandling, transparens och proportionalitet. Vi arbetar med löpande juridisk rådgivning gällande hela upphandlingsprocessen och även med rådgivning gällande avtal.

Brann företräder företag och myndigheter som ombud i överprövningsprocesser av offentliga upphandlingar vid förvaltningsdomstol. Ett företag kan ansöka om rättelse av upphandlingen eller ansöka om att upphandlingen ska göras om. En myndighet kan inkomma med svaromål när ett företag har överprövat en upphandling. Vi bistår även i sekretessprövningar av anbud och företräder som ombud i överklagande av sekretessbeslut.

Brann företräder i mål om ogiltighetstalan av avtal och skadestånd i anledning av uteblivna kontrakt, samt i tvister om fullgörelse av avtal.

Våra patentkonsulter kan även erbjuda sakkunnigutlåtanden inom respektive teknikområde (mekanik, teknik, it, etc.) avseende offererad tjänst/eller produkts efterlevnad av kravspecifikationen i upphandlingen.

Tjänster